• Tłumacz języka migowego
BIP

"Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi."

 fundusz społeczny

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W CZELADZI

TYTUŁ PROJEKTU: "Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap - wsparcie dla ZSOiT w Czeladzi."

LIDER PROJEKTU (główny beneficjent): POWIAT BĘDZIŃSKI

PARTNER PROJEKTU: ---------

REALIZATOR PROJEKTU: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W CZELADZI

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

NR I NAZWA DZIAŁANIA: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA: 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 623 118,80 zł

UZYSKANE DOFINANSOWANIE: 591 961,91 zł

OKRES REALIZACJI: od 01.09.2020 do 30.09.2022

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego szkoły i dostosowanie efektów kształcenia do wymagań pracodawców przez objęcie wsparciem 115 uczniów technikum z klas o kierunkach: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ramach wsparcia uczniowie zostaną objęci zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęciami/kursami specjalistycznymi oraz stażami zawodowymi. Działania te są istotne w odniesieniu do przyszłego zatrudnienia uczniów, przyczynią się także do zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów szkoły i ich atrakcyjności na rynku pracy. W ramach projektu nawiązana zostanie ścisła współpracy z pracodawcami, co pozwoli na stworzenie warunków kształcenia odzwierciedlających warunki pracy w różnego typu przedsiębiorstwach i wdrożenie uczniów do podejmowanej w przyszłości pracy zawodowej.

do góry