• Tłumacz języka migowego
BIP

Dom Pomocy Społecznej w Będzinie

programy regionalne
Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego - Dom Pomocy Społecznej w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej

Nr i nazwa poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu: 1 361 734,79 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 766 406,72 PLN

Okres realizacji: 30.08.2018 - 31.12.2021

Zakres projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Będzinie (budynek nr 2), ul. Chopina 1, 42-500 Będzin. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: termomodernizacja,  w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ościeży, izolacja ścian fundamentowych, dociepleni stropu i połaci dachowej, docieplenie stropodachu, wymiana rynien, wymiana źródła ciepła, remont dachu, wymiana źródeł światła na źródła technologii LED.

Celem projektu: jest poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych niezbędnych do produkcji energii, spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej budynku. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie spadku emisji CO2 i PM10.

 

do góry