• Tłumacz języka migowego
BIP

„Wielozmysłowe poznawanie świata w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi”

fundusz społeczny 

TYTUŁ PROJEKTU: „Wielozmysłowe poznawanie świata w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi”

LIDER PROJEKTU (główny beneficjent): POWIAT BĘDZIŃSKI

PARTNER PROJEKTU: ----

REALIZATOR PROJEKTU: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CZELADZI

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

NR I NAZWA DZIAŁANIA: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 244 129,70 zł

UZYSKANE DOFINANSOWANIE: 207 510,24 zł

OKRES REALIZACJI: od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Grzegorzewskiej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi w powiązaniu z rozwojem wśród 40 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych i stymulowaniem rozwoju poznawczego adekwatnie do specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów z niepełnosprawnościami. Stan ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów przyrodniczych, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego i zajęć specjalistycznych. Ponadto w ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie szkolnej pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz utworzona zostanie Sala Doświadczeń Świata.

do góry