• Tłumacz języka migowego
BIP

„ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI ETAP III-WSPARCIE DLA CKZIU W BĘDZINIE”

fundusz społeczny

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BĘDZINIE

TYTUŁ PROJEKTU: „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI ETAP III-WSPARCIE DLA CKZIU W BĘDZINIE”

LIDER PROJEKTU (główny beneficjent): POWIAT BĘDZIŃSKI

PARTNER PROJEKTU: ---------

REALIZATOR PROJEKTU: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BĘDZINIE

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

NR I NAZWA DZIAŁANIA: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA: 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 955 710,00 zł

UZYSKANE DOFINANSOWANIE: 812 353,50 zł

OKRES REALIZACJI: od 01.09.2020 do 01.10.2022

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 90 uczniów technikum i szkoły branżowej uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Osiągnięcie celu zakłada się poprzez organizację kursów doskonalących dających dodatkowe kwalifikacje zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęcia z doradztwa zawodowego, organizacja staży w ramach praktyk zawodowych oraz włączenie pracodawców w proces przygotowania zawodowego uczniów poprzez utworzenie klas patronackich. Nastąpi doposażenie pracowni nauki zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fotografii i multimediów, technik organizacji turystyki, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie klas II i III technikum oraz II i III szkoły branżowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

do góry