• Tłumacz języka migowego
BIP

Akademia kreatywności i kompetencji w Powiecie Będzińskim

 

Tytuł projektu: Akademia kreatywności i kompetencji w Powicie Będzińskim

Lider projektu: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Partner projektu: Powiat Będziński

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Nr i nazwa poddziałania: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Wydatki kwalifikowane: 2 207 517,98 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 1 986 766,18 PLN

Okres realizacji: 01.07.2016 - 31.05.2018

Zakres projektu: "AKADEMIA KREATYWNOŚCI I KOMPETENCJI W POWIECIE BĘDZIŃSKIM" 2-letni projekt edukacyjny (realizowany w 2 jednorocznych edycjach) skierowany do 4 szkół ponadgimnazjalnych i 2 szkół kształcących uczniów  niepełnosprawnych w Powiecie Będzińskim, 571 uczniów uczących się w w/w szkołach oraz 36 nauczycieli, zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego w/w szkół, podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb przez realizację zajęć dydaktycznych w ramach 6 Akademii:

  1. Akademii Kompetencji i Umiejętności; kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych,
  2. Akademia Eksperymentu: praca metodą eksperymentu,
  3. Akademia Kreatywności Projektowej; praca metodą WebQuest,
  4. Akademia Efektywności Lingwistycznej; kompetencje języki  obce,
  5. Akademia Rozwoju Kompetencji; wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne,
  6. Akademia Indywidualizacji Procesu Nauczania; kompleksowe programy wspomagania szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością. 
do góry