• Tłumacz języka migowego
BIP

Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap I

 

Tytuł projektu: Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap I

Lider projektu (Główny Beneficjent): Powiat Będziński

Partner projektu: --------

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Nr i nazwa poddziałania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu: 1 085 585,52 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 1031 565,59 PLN

Okres realizacji: 09.2016 - 12.2018

Zakres projektu: Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 159 uczniów ZSTU, których praktyczna nauka zawodu odbywa się w PCKUiP poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, organizację kursów, staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie pracodawców w proces przygotowania zawodowego uczniów.

do góry