• Tłumacz języka migowego
BIP

„Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego.”

programy regionalne 
Tytuł projektu: „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego.”

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Nr i nazwa poddziałania: 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu: 3 295 637,41 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 2 876 459,88 PLN

Okres realizacji: 08.02.2018 - 31.12.2020

Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych istniejącego budynku znajdującego się w Będzinie przy ul. Krakowskiej 11, celem uruchamiania w nim mieszkań chronionych oraz Powiatowego Centrum Usług Społecznych.

Docelowo utworzone będą 4 mieszkania chronione, w których maksymalnie będzie mogło przebywać 17 osób. W części przeznaczonej na Powiatowe Centrum Usług Społecznych utworzone będą m.in. pokoje terapeutyczne, sala konferencyjna/szkoleniowa oraz mieszkanie funkcjonujące w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty budowlane wewnątrz budynku oraz wykonanie zadaszenia, izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, roboty związane z odwodnieniem wokół budynku, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i odgromowej, roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Projekt zakłada także zakup wyposażenia poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich nowym przeznaczeniem.
 
do góry