• Tłumacz języka migowego
BIP

„U MILUSIŃSKICH”

fundusz spoleczny
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BĘDZINIE

TYTUŁ PROJEKTU: „U MILUSIŃSKICH”

LIDER PROJEKTU (główny beneficjent): POWIAT BĘDZIŃSKI

PARTNER PROJEKTU: ---------

REALIZATOR PROJEKTU: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BĘDZINIE

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

NR I NAZWA DZIAŁANIA: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 706 692,50 z

UZYSKANE DOFINANSOWANIE: 600 688,62 zł

OKRES REALIZACJI: od 01.08.2021 do 31.07.2022

Celem projektu jest maksymalne zniwelowanie zdiagnozowanych deficytów rozwojowych i usprawnienie funkcjonowania 24 wychowanków tego przedszkola poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami terapii grupowej i indywidualnej, które będą wspomagały rozwój wychowanków i zwiększały ich szanse edukacyjne. Podniesiona zostanie jakość edukacji przedszkolnej dzięki nabyciu na specjalistycznych szkoleniach nowych umiejętności i kompetencji przez 23 nauczycieli objętych wsparciem. Nauczyciele ci będą uczestniczyli w procesie terapeutycznym wychowanków w ramach projektu jak również po jego zakończeniu. Wsparcie otrzymają również matki tych dzieci poprzez wydłużenie pracy przedszkola oraz możliwość udziału w części zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi, co umożliwi im większy udział i współdziałanie w procesie terapeutycznym swoich dzieci.

do góry