• Tłumacz języka migowego
BIP

Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie - I etap

 

Tytuł projektu: Rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie - I etap

Lider projektu (Główny Beneficjent): Powiat Będziński

Partner projektu: ----

Realizator projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Nr i nazwa poddziałania: 11.1.1 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu: 497 509,24 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 422 882,85 PLN

Okres realizacji: 2016-08-01 - 2017-07-31

Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest wsparcie dla Przedszkola działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Będzinie w okresie od 01.08.2016 do 31.07.2017r. Celem wsparcia jest maksymalne zniwelowanie zdiagnozowanych deficytów rozwojowych i usprawnienie funkcjonowania 12 wychowanków tego przedszkola poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami terapii grupowej i indywidualnej, które będą wspomagały rozwój wychowanków i zwiększały ich szanse edukacyjne. Podniesiona zostanie jakość edukacji przedszkolnej dzięki nabyciu na specjalistycznych szkoleniach nowych umiejętności i kompetencji przez 13 nauczycieli objętych wsparciem. Nauczyciele ci będą uczestniczyli w procesie terapeutycznym wychowanków w ramach projektu jak również po jego zakończeniu. Wsparcie otrzymają również matki tych dzieci poprzez wydłużenie pracy przedszkola oraz możliwość udziału w części zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi, co umożliwi im większy udział i współdziałanie w procesie terapeutycznym swoich dzieci.

 

do góry