• Tłumacz języka migowego
BIP

Mapy akustyczne

Informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Powiat Będziński uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pt. „Tworzenie map akustycznych dla obszaru Powiatu Będzińskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem. Projekt uzyskał wysoka ocenę Komisji Oceny Projektów tj. 89,5 % maksymalnej ilości punktów zajmując czwarte miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest stworzenia map akustycznych dla obszaru Powiatu Będzińskiego w formie umożliwiającej ich prezentację i aktualizację w Zintegrowanym Systemie Informacji Przestrzennej. Mapy opracowane będą w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego na terenie Powiatu Będzińskiego, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gmin.

Wartość projektu opiewa na kwotę 2 196 000,00 PLN. Powiat Będziński otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 1 866 000,00 PLN.  Realizacja projektu rozpocznie się w grudniu 2011 r.

Realizacja projektu, utworzenie mapy akustycznej Powiatu, umożliwi identyfikację terenów zagrożonych hałasem oraz poznanie przyczyn tego stanu. Zgodnie z przyjętym założeniem mapy akustyczne stanowić będą istotny element systemu zarządzania środowiskiem zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

do góry