• Tłumacz języka migowego
BIP

Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur

Programu Comenius Partnerskie Projekty Regio ma na celu promocję współpracy, szczególnie w sferze edukacji, dwóch regionów położonych w różnych częściach Europy. Rozumiejąc potrzebę udzielenia wsparcia merytorycznego nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Będzińskiego oraz chcąc wdrażać innowacyjne narzędzia edukacyjne sprawdzone na gruncie brytyjskim Powiat Będziński wnioskował w 2009 r. o dofinansowanie projektu „Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur”.
Całe przedsięwzięcie było realizowane w oparciu o współpracę dwóch konsorcjów, polskiego i brytyjskiego, w skład których wchodziły jednostka samorządowa, szkoły ponadgimnazjalne oraz organizacja pozarządowa. Każdy zespół podejmuje aktywności w porozumieniu z partnerem zagranicznym.
Celem projektu było wdrożenie w placówkach oświatowych Powiatu Będzińskiego narzędzia w postaci symulacji obrad Narodów Zjednoczonych.  Uczniowie szkół bezpośrednio zaangażowanych w projekt w pierwszej fazie projektu przygotowywali się merytorycznie w wybranej problematyce po to, by już w trakcie organizowanych konferencji  móc skutecznie debatować na podejmowany temat.

Czas trwania: Zgodnie z podpisaną przez przedstawicieli podmiotów konsorcjum oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie termin realizacji projektu trwał od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r.

Finanse: Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu (mobilności, podwykonawstwo, zakup sprzętu, publikacje itp.) zostały poniesione z funduszy przekazanych Powiatowi Będzińskiemu w kwocie 37 200 euro.

Ideą programu Comenius Partnerskie Projekety Regio jest wpieranie działań mających na celu budowę trwałego międzynarodowego partnerstwa podmiotów odpowiedzialnych za politykę edukacyjną oraz realizujących jej założenia w praktyce. Stąd też na potrzeby realizacji projektu „Bezpieczna Europa wielu narodów i kultur - Model Narodów Zjednoczonych” partnerzy z Wielkiej Brytanii i Polski, dzięki wcześniejszej współpracy we wdrażaniu założeń projektu „Europejska bezpieczna szkoła” Sieci Tematycznych Comeniusa, postanowili wspólnie realizować przedsięwzięcie.

INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE

W projekcie „Bezpieczna Europa….” po stronie polskiej partnerstwo zawiązali

  • Powiat Będziński jako wnioskodawca i jednostka odpowiedzialna za zarządzanie administracyjno - finansowe projektu,
  • Zespół Szkół w Wojkowicach,
  • Zespół szkół nr 1 w Będzinie
  • Stowarzyszenie „Edukacja dla Przyszłości” działające przy Uniwersytecie Śląskim

 Partnerami z Wielkiej Brytanii byli:

  • Young People’s Sernice - odpowiednik polskiego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego reprezentujący urząd dzielnicy Haringey Council - jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowanej w północnym Londynie,
  • dwie szkoły: Highgate Wood School oraz Park View Academy,
  • działająca na terenie Londynu Fundacja Obywatelska Citizenship Foundation

W trakcie dwuletniej realizacji projektu obaj partnerzy realizowali ustalony we wniosku aplikacyjnym harmonogram zadań.

Bezpośrednio z podmiotami realizującymi projekt współpracowało wiele instytucji oraz osób, których pomoc organizacyjna oraz merytoryczna była bardzo cenna przy wszystkich podejmowanych działaniach.

Do nich należy m. in. Wydział Nauk Społecznych, który reprezentuje prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, dziekan WNS, studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Organizowane na poziomie międzynarodowym objęte zostały honorowymi patronatami m. in. Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dra hab. Wiesława Banysia, dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Krystynę Żurek oraz pracowników Biura Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

do góry