• Tłumacz języka migowego
BIP

Akrt Prawne

Lista przepisów konsumenckich obowiązujących w Polsce

(aktualizacja 08.04.2016r.)

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 101 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 184 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 3)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 243 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. 2014r., poz. 284)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2015r., poz.139)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 r., poz. 1844)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 392 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1450 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 r., poz. 1688)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.2013r., poz.1200)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U.2013r., poz.820)

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 r., poz. 1529)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2013r. poz.1468)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 187)

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U.2006r., Nr 38, poz. 26)

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 262 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1422)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 128 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1497 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 873 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 584 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1412)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 148 z późn. zm.)

Ustawa  z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1161)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 594 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 322)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie (Dz.U. 2004r. Nr 71, poz. 644).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dz.U.2004r., Nr 240, poz. 2409).

Ustawa z dnia z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2014r., Nr 915)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług  (Dz.U.2015.2121)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U.2009r. Nr 107, Poz.887)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. Nr 113, poz. 1214)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. 2001, Nr 85, poz.931)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne ( Dz. U. 2000r., Nr 75, Poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. 2011r., Nr 83, poz.454)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz.U.2004r.,  Nr 87, poz. 814).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich (Dz.U.2004r., Nr 104, poz. 1100).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2007r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2007r., Nr 7, Poz.44)

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 233 z późn. zm.)

Akty archiwalne mające zastosowanie do towarów i usług zakupionych do dnia 24 grudnia 2014r.:

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 171 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U.2003r., Nr 31, Poz.258)

 

 

 

 

do góry