• Tłumacz języka migowego
BIP

Mapy akustyczne Powiatu Będzińskiego

Mapy akustyczne Powiatu Będzińskiego

Informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Powiat Będziński uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu unijnego pt. „Tworzenie map akustycznych dla obszaru Powiatu Będzińskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem. Projekt uzyskał wysoka ocenę Komisji Oceny Projektów tj. 89,5 % maksymalnej ilości punktów zajmując czwarte miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania.


Przedmiotem projektu jest stworzenia map akustycznych dla obszaru Powiatu Będzińskiego w formie umożliwiającej ich prezentację i aktualizację w Zintegrowanym Systemie Informacji Przestrzennej. Mapy opracowane będą w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego na terenie Powiatu Będzińskiego, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gmin.


Wartość projektu opiewa na kwotę 2 196 000,00 PLN. Powiat Będziński otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 1 866 000,00 PLN.  Realizacja projektu rozpocznie się w grudniu 2011 r.


Realizacja projektu, utworzenie mapy akustycznej Powiatu, umożliwi identyfikację terenów zagrożonych hałasem oraz poznanie przyczyn tego stanu. Zgodnie z przyjętym założeniem mapy akustyczne stanowić będą istotny element systemu zarządzania środowiskiem zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

 

Mapy akustyczne Powiatu Będzińskiego

do góry