• Tłumacz języka migowego
BIP

Wykaz organizacji pozarzadowych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1923) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 20.05.2016r.), stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/13593163

do góry