• Tłumacz języka migowego
BIP

Otwarty konkurs ofert

UCHWAŁA NR 42/24 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie przyznania organizacjom pozarządowym w 2024 roku dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz Uchwały Nr L/493/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” uchwala się, co następuje:
§ 1. Udzielić dotacji w formie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Będzińskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zgodnie z załącznikiem do tej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Będzińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Będzińskiego:
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk .....................................
Członek Zarządu: Halina Mentel ........................................................
Członek Zarządu: Marek Rajca............................................................

 

Załącznik do uchwały Nr 42/24 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 12 marca 2024 r.

L.p. Nazwa i adres organizacji; nazwa zadania Kwota dotacji
1.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Zagłębianka,
ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin;
Spektakl plenerowy i festyn K.S. Zaglębianka pod nazwą „Dzieci Zagłębianki dla dzieci”

4 500,00 zł

2.

Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA,
ul. 1 Maja 3, 42-595 Siemonia;
Podtrzymywanie i upowszechnienie sztuki ludowej wśród młodzieży i seniorów

2 500,00 zł

3.

Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec;
Koncert „Gramy dla Mamy”

2 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium,
ul.Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom;
Organizacja obchodów Święta Wojska Polskiego w Dobieszowicach 15 sierpnia 2024 r.

0,00 zł

5.

Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów,
ul. Chrzanowskiego 2/26, 41-902 Bytom;
Muzyka na wagę – koncert pt. „Marzyciele”

1 500,00 zł

6.

Towarzystwo Przyjaciół Będzina,
pl. prof. W. Wójcika 1, 42-500 Będzin;
XVIII Koncert „Dziękuję Ci Mamo!”

1 500,00 zł

 

Kategoria: NGO 20 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-13 Uchwała ZPB nr 42_24 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.pdf
ilość pobrań: 45
Uchwała ZPB nr 42_24 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.pdf 412,4KB zobacz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 43/24 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 12 marca 2024 r.
w sprawie przyznania organizacjom pozarządowym w 2024 roku dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz Uchwały Nr L/493/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” uchwala się, co następuje:
§ 1. Udzielić dotacji w formie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Będzińskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z załącznikiem do tej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Będzińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Będzińskiego:
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk .....................................
Członek Zarządu: Halina Mentel ........................................................
Członek Zarządu: Marek Rajca............................................................

 

Załącznik do uchwały Nr 43/24 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 12 marca 2024 r.

L.p. Nazwa i adres organizacji; nazwa zadania Kwota dotacji
1.

Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego,
ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź;
„Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w powiecie będzińskim”

2 500,00 zł

2.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, Koło PZW Nr 85 KWK Paryż,
ul. Żwirki i Wigury 5, 42-500 Będzin;
„Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich”

3 500,00 zł

3.

Stowarzyszenie Rogo Senior,
ul. Kościuszki 56, 42-582 Rogoźnik;
„Wysportowany senior”

1 500,00 zł

4.

Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA,
ul. 1 Maja 3, 42-595 Siemonia;
„Seniorzy w ruchu”

0,00 zł

5.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Zagłębianka,
ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin;
„Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Powiatu Będzińskiego poprzez organizację i uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych”

0,00

6.

Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral,
ul. Plaka 6c/14, 42-580 Wojkowice;
„Współzawodnictwo sportowe zawodników KS Mistral”

2 000,00 zł

7.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, Koło PZW Nr 63 Wojkowice,
ul. Kusocińskiego 1, 42-580 Wojkowice;
„Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży”

2 500,00 zł

 

Kategoria: NGO 21 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-13 Uchwała ZPB nr 43_24 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
ilość pobrań: 63
Uchwała ZPB nr 43_24 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf 409,3KB zobacz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.1)) oraz Uchwały Nr L/493/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, uchwala się, co następuje:

I. Rodzaj zadania
§1. 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów służących realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Zadania, o których mowa w pkt 1 mogą być realizowane w szczególności poprzez:
1) popularyzację aktywnych form spędzania czasu;
2) imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
3) edukację sportową;
4) upowszechnianie nowych dyscyplin sportu.

II. Środki przeznaczone na realizację zadań
§2.
1. Na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Powiat Będziński w roku 2024 przekazuje kwotę 12 000,00 zł.
2. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych.
3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie.
5. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych w ramach niniejszego konkursu ofert.
6. Kosztami niekwalifikowanymi są:
1) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa komputerowa, informatyk, obsługa biurowa i księgowa), utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów);
2) koszty działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
3) wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników i członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę wypłacane z tytułu realizacji wspieranego zadania;
4) nagrody, premie i inne bonifikaty finansowe oraz rzeczowe dla pracowników oraz innych osób zaangażowanych w realizację zadania, którego dotyczy oferta;
5) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
6) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
7) wydatki, na pokrycie których oferent otrzymał środki finansowe z innych źródeł;
8) wydatki na nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z zadaniem;
9) wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem;
10) zakup i dzierżawa gruntów, nieruchomości;
11) zakupy inwestycyjne;
12) prace remontowe i budowlane;
13) koszty działalności politycznej;
14) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
15) cła, opłaty skarbowe.
7. Przewidziana dotacja na promocję zadania Oferenta nie może przekroczyć 20% całości kosztorysu zadania.
8. Jako koszty kwalifikowane, finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione od dnia podpisania umowy.

III. Zasady przyznawania dotacji
§3.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której konkurs dotyczy.
§4. 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl/ → Powiat → NGO → Wnioski i dokumenty.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej: „KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”.
3. Oferta musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych w organizacji. W przypadku upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem należy dołączyć oryginał upoważnienia lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4. Jeżeli oferent składa w ramach konkursu ofert więcej niż jedną ofertę, jest zobowiązany złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej kopercie.
5. Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
6. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
§5.
Zadanie winno być wykonane w okresie 13.03.2024 r. - 30.11.2024 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie oraz objętego dotacją powinien nastąpić nie wcześniej, niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie nie później niż 30.11.2024 r.
§6. 1. Warunkiem zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania oraz przekazania środków z budżetu Powiatu Będzińskiego na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 50% danej pozycji (dotyczy to zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wydatku finansowego). Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych umową.
4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z zapisów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi objęta była jak największa liczba mieszkańców Powiatu Będzińskiego.
5. Przyznane środki finansowe na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
6. Środki nie mogą być wykorzystane na realizację zadań finansowanych już z budżetu Powiatu Będzińskiego z innego tytułu.
7. Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 powyższej ustawy.

V. Termin składania ofert
§7.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od 12.02.2024 r. do 04.03.2024 r. oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na ww. adres.
2. O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie. Oferty, które wpłyną bez zachowania terminu, nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
§8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 12.03.2024 r.
§9.
1. Oceny formalnej ofert dokona Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych po upływie terminu składania ofert. Ocena formalna obejmuje:
1) stwierdzenie liczby złożonych ofert w danym obszarze oraz działaniu;
2) otwarcie kopert z ofertami;
3) ustalenie, które z ofert spełniają wymagane warunki formalne zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Oferty określoną w Załączniku nr 1;
4) niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie, wykazu ofert ocenionych pozytywnie i ofert odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, podając uzasadnienie;
5) sporządzenie protokołu z całości prac i przekazanie właściwej Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej.
2. Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych wzywa oferenta, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie przewiduje się możliwości ponownego wzywania do uzupełnienia braków formalnych oferty.
§10. 1. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą.
2. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4 osobowym. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba wskazana przez organizacje biorące udział w konkursie oraz związana z tymi organizacjami w jakikolwiek sposób.
3. Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa:
1) analizuje merytoryczną zawartość ofert na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty określonej w Załączniku nr 2. W ramach oceny każdy Członek Komisji Konkursowej dysponuje maksymalnie 20 punktami. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę co najmniej 12 punktów. Uzyskanie 12 punktów nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
2) sporządza wykaz wszystkich ofert z uwzględnieniem punktacji;
3) przygotowuje propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty, które otrzymały rekomendację do dotacji;
4) sporządza protokół, który zostaje podpisany przez Członków Komisji Konkursowej.
4. Na podstawie protokołu sporządza się propozycję przyznania dotacji poszczególnym oferentom.
§11. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
§12. Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie.

VII. Informacje o zadaniach zrealizowanych przez Powiat Będziński
§13.
1. W 2023 r. Powiat Będziński zrealizował zadania publiczne w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wykorzystano kwotę 8 500,00 zł na realizację 4 zadań,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wykorzystano kwotę 8 500,00 zł na realizację 5 zadań,
c) w zakresie pomocy społecznej - wykorzystano kwotę 173 632,00 zł,
d) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Będzińskiego - wykorzystano kwotę 192 060,00 zł.
W 2022 r. Powiat Będziński zrealizował zadania publiczne w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wykorzystano kwotę 1 000,00 zł na realizację 1 zadania,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wykorzystano kwotę 7 300,00 zł na realizację 2 zadań,
c) w zakresie pomocy społecznej - wykorzystano kwotę 55 122,50 zł,
d) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Będzińskiego - wykorzystano kwotę 192 058,83 zł.

VIII. Pozostałe informacje
§14.
1. W przypadku, gdy wysokość dotacji przyznanej będzie niższa od dotacji wnioskowanej, przed podpisaniem umowy zostaną dokonane niezbędne uzgodnienia z realizatorem zadania w celu doprecyzowania zakresu i warunków wykonania zadania.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest:
1) dostarczenie zaktualizowanego zakresu zadania, jeśli dotyczy;
2) dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, jeśli dotyczy;
3) dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, jeśli dotyczy;
4) dostarczenie umowy zawartej pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 14 pkt 2 będzie skutkowało niepodpisaniem umowy o wsparcie realizacji zadania.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania) z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze oferenta), zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
5. Na uzasadniony wniosek podmiotu otrzymującego dotację, może nastąpić zmiana treści umowy w drodze aneksu do podpisanej umowy. Aneksy do umowy są dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. Proponowane przez podmiot, który otrzymał dotację, zmiany w harmonogramie i kosztorysie realizowanego zadania, wykraczające poza zapisy umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia.
6. Kontroli i oceny merytorycznej realizacji zadania dokonuje Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Będzińskiego Sebastian Szaleniec

Kategoria: NGO 18 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-02-12 konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Będzińskiego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
ilość pobrań: 73
konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Będzińskiego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf 857,3KB zobacz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.1)) oraz Uchwały Nr L/493/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, uchwala się, co następuje:

I. Rodzaj zadania
§1.
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów służących realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Zadania, o których mowa w pkt 1 mogą być realizowane w szczególności poprzez:
1) koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne;
2) edukację kulturalną;
3) ochronę dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem badań i publikacji dotyczących Powiatu Będzińskiego;
4) wydawanie oraz współudział w wydawaniu opracowań promujących zasoby oraz wydarzenia kulturalne;
5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, a także lokalnego patriotyzmu.

II. Środki przeznaczone na realizację zadań
§2.
1. Na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiat Będziński w roku 2024 przekazuje kwotę 12 000,00 zł.
2. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych.
3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie.
5. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych w ramach niniejszego konkursu ofert.
6. Kosztami niekwalifikowanymi są:
1) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa komputerowa, informatyk, obsługa biurowa i księgowa), utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów);
2) koszty działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
3) wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników i członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę wypłacane z tytułu realizacji wspieranego zadania;
4) nagrody, premie i inne bonifikaty finansowe oraz rzeczowe dla pracowników oraz innych osób zaangażowanych w realizację zadania, którego dotyczy oferta;
5) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
6) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
7) wydatki, na pokrycie których oferent otrzymał środki finansowe z innych źródeł;
8) wydatki na nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z zadaniem;
9) wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem;
10) zakup i dzierżawa gruntów, nieruchomości;
11) zakupy inwestycyjne;
12) prace remontowe i budowlane;
13) koszty działalności politycznej;
14) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
15) cła, opłaty skarbowe.
7. Przewidziana dotacja na promocję zadania Oferenta nie może przekroczyć 20% całości kosztorysu zadania.
8. Jako koszty kwalifikowane, finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione od dnia podpisania umowy.

III. Zasady przyznawania dotacji
§3.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której konkurs dotyczy.
§4. 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl/ → Powiat → NGO → Wnioski i dokumenty.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej: „KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.
3. Oferta musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych w organizacji. W przypadku upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem należy dołączyć oryginał upoważnienia lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4. Jeżeli oferent składa w ramach konkursu ofert więcej niż jedną ofertę, jest zobowiązany złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej kopercie.
5. Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
6. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
§5.
Zadanie winno być wykonane w okresie 13.03.2024 r. - 30.11.2024 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie oraz objętego dotacją powinien nastąpić nie wcześniej, niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie nie później niż 30.11.2024 r.
§6. 1. Warunkiem zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania oraz przekazania środków z budżetu Powiatu Będzińskiego na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 50% danej pozycji (dotyczy to zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wydatku finansowego). Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych umową.
4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z zapisów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi objęta była jak największa liczba mieszkańców Powiatu Będzińskiego.
5. Przyznane środki finansowe na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
6. Środki nie mogą być wykorzystane na realizację zadań finansowanych już z budżetu Powiatu Będzińskiego z innego tytułu.
7. Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 powyższej ustawy.

V. Termin składania ofert
§7.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od 12.02.2024 r. do 04.03.2024 r. oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na ww. adres.
2. O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie. Oferty, które wpłyną bez zachowania terminu, nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
§8.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 12.03.2024 r.
§9. 1. Oceny formalnej ofert dokona Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych po upływie terminu składania ofert. Ocena formalna obejmuje:
1) stwierdzenie liczby złożonych ofert w danym obszarze oraz działaniu;
2) otwarcie kopert z ofertami;
3) ustalenie, które z ofert spełniają wymagane warunki formalne zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Oferty określoną w Załączniku nr 1;
4) niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie, wykazu ofert ocenionych pozytywnie i ofert odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, podając uzasadnienie;
5) sporządzenie protokołu z całości prac i przekazanie właściwej Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej.
2. Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych wzywa oferenta, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie przewiduje się możliwości ponownego wzywania do uzupełnienia braków formalnych oferty.
§10. 1. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą.
2. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4 osobowym. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba wskazana przez organizacje biorące udział w konkursie oraz związana z tymi organizacjami w jakikolwiek sposób.
3. Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa:
1) analizuje merytoryczną zawartość ofert na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty określonej w Załączniku nr 2. W ramach oceny każdy Członek Komisji Konkursowej dysponuje maksymalnie 20 punktami. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę co najmniej 12 punktów. Uzyskanie 12 punktów nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
2) sporządza wykaz wszystkich ofert z uwzględnieniem punktacji;
3) przygotowuje propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty, które otrzymały rekomendację do dotacji;
4) sporządza protokół, który zostaje podpisany przez Członków Komisji Konkursowej.
4. Na podstawie protokołu sporządza się propozycję przyznania dotacji poszczególnym oferentom.
§11. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
§12. Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie.

VII. Informacje o zadaniach zrealizowanych przez Powiat Będziński
§13.
1. W 2023 r. Powiat Będziński zrealizował zadania publiczne w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wykorzystano kwotę 8 500,00 zł na realizację 4 zadań,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wykorzystano kwotę 8 500,00 zł na realizację 5 zadań,
c) w zakresie pomocy społecznej - wykorzystano kwotę 173 632,00 zł,
d) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Będzińskiego - wykorzystano kwotę 192 060,00 zł.
W 2022 r. Powiat Będziński zrealizował zadania publiczne w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wykorzystano kwotę 1 000,00 zł na realizację 1 zadania,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wykorzystano kwotę 7 300,00 zł na realizację 2 zadań,
c) w zakresie pomocy społecznej - wykorzystano kwotę 55 122,50 zł,
d) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Będzińskiego - wykorzystano kwotę 192 058,83 zł.

VIII. Pozostałe informacje
§14.
1. W przypadku, gdy wysokość dotacji przyznanej będzie niższa od dotacji wnioskowanej, przed podpisaniem umowy zostaną dokonane niezbędne uzgodnienia z realizatorem zadania w celu doprecyzowania zakresu i warunków wykonania zadania.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest:
1) dostarczenie zaktualizowanego zakresu zadania, jeśli dotyczy;
2) dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, jeśli dotyczy;
3) dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, jeśli dotyczy;
4) dostarczenie umowy zawartej pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 14 pkt 2 będzie skutkowało niepodpisaniem umowy o wsparcie realizacji zadania.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania) z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze oferenta), zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
5. Na uzasadniony wniosek podmiotu otrzymującego dotację, może nastąpić zmiana treści umowy w drodze aneksu do podpisanej umowy. Aneksy do umowy są dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. Proponowane przez podmiot, który otrzymał dotację, zmiany w harmonogramie i kosztorysie realizowanego zadania, wykraczające poza zapisy umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia.
6. Kontroli i oceny merytorycznej realizacji zadania dokonuje Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.

 Przewodniczący Zarządu Powiatu Będzińskiego Sebastian Szaleniec

Kategoria: NGO 19 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-02-12 konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2024 w zakresie kultury.pdf
ilość pobrań: 60
konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2024 w zakresie kultury.pdf 859,3KB zobacz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Będzin, dnia 9 listopada 2023 r.

PROTOKÓŁZ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI W 2024 R. ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU OKRESOWEGO MIEJSCA POBYTU W OŚRODKU WSPARCIA - DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY - DLA KOBIET Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI LUB KOBIET W CIĄŻY LUB INNEJ OSOBY SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

1. W dniu 9 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie (pokój 107) odbyły się obrady Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby, sprawującej opiekę nad dzieckiem.

2. W obradach Komisji Konkursowej wzięli udział:
1) Przewodniczący Komisji - Adam Szydłowski - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego,
2) Wiceprzewodnicząca Komisji - Olga Machura - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,
3) Członek Komisji - Daria Paterek - Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji,
4) Członek Komisji - Patryk Trybulec - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych,
4) Członek Komisji - Sławomir Brodziński - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

3. Każdy z Członków Komisji Konkursowej podpisał „Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem”.

4. W otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne i w dniu 9 listopada 2023 r. została rozpatrzona przez Komisję Konkursową.
„Nasz nowy dom” - oferta złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Janusza Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec

5. Z powodu błędów formalnych nie została odrzucona żadna oferta.

6. Wszyscy Członkowie Komisji ocenili rozpatrywaną ofertę, przyznając punkty w czterech podkategoriach w skali od 0 do 5 punktów. W każdej z podkategorii wyliczono średnią przyznanych punktów. Aby projekt otrzymał rekomendację do dotacji nie mógł on uzyskać mniej niż 12 punktów średniej przyznanych punktów.

7. Punktacja dla ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem ukształtowała się następująco:
1) „Nasz nowy dom” - oferta złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Janusza Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec - średnia przyznanych punktów - 20 punktów.

8. W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego „Nasz nowy dom” Caritas Diecezji Sosnowieckiej i przyznanie środków publicznych na ten cel w wysokości 241 560,00 zł.

9. Na podstawie protokołu sporządza się propozycję przyznania dotacji oferentowi. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Protokół sporządziła:
Anetta Warmuz

Podpisy Członków Komisji:
Przewodniczący Komisji - Adam Szydłowski……………………………………………….............
Wiceprzewodnicząca Komisji - Olga Machura ………………………………................................
Członek Komisji - Daria Paterek ………………………………………………………….…...........
Członek Komisji - Patryk Trybulec ……………………………………………………….……..….
Członek Komisji - Sławomir Brodziński….………………………….…….……..………………….

Kategoria: NGO16 [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-11-14 SCAN PROTOKÓŁ z dn.9.XI.2023r Z obrad komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024r.pdf
ilość pobrań: 56
SCAN PROTOKÓŁ z dn.9.XI.2023r Z obrad komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024r.pdf 736,02KB zobacz
pdf 2023-11-14 SCAN Uchwała Nr 142_23 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 9.11.2023r.pdf
ilość pobrań: 53
SCAN Uchwała Nr 142_23 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 9.11.2023r.pdf 405,08KB zobacz
pdf 2023-11-14 Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego nr 142_23 z dnia 09.11.2023r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji w 2024r..pdf
ilość pobrań: 62
Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego nr 142_23 z dnia 09.11.2023r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji w 2024r..pdf 318,35KB zobacz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.10.2023 r.
PROTOKÓŁ                                          

Z oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
W dniu 31 października 2023 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie dokonali analizy formalnej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
W ocenie formalnej wzięli udział: Sławomir Brodziński, Anetta Warmuz.

Po analizie złożonej oferty pod kątem spełniania wymogów formalnych ustalono, co następuje:
1. W otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem wpłynęła 1 oferta: „Nasz nowy dom”złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5
2. Oferent nie został wezwany do uzupełnienia braków formalnych w złożonej ofercie.
3. Z powodu błędów formalnych nie zostały odrzucone żadne ofer
4. Łączna kwota dotacji wnioskowana przez oferenta w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby, sprawującej opiekę nad dzieckiem, którego oferta będzie rozpatrywana przez Komisję Konkursową wynosi 241 560,00 zł.

Protokół sporządziła: Anetta Warmuz                                                                       
Zatwierdził:Sławomir Brodziński

Kategoria: NGO14 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-10-31 Protokół z oceny formalnej ofert.pdf
ilość pobrań: 66
Protokół z oceny formalnej ofert.pdf 442,18KB zobacz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 124/23 ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 3 października 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 4 ust.1 pkt 1 i 31, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust.2, ust. 3 i ust. 4,art. 13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 571) i art. 19 pkt 11, art. 25 ust. 4 w związku z ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 i 1693), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobyt w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Będzińskiego:
Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec ................................................................
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk .........................................................
Członek Zarządu: Adam Szydłowski.......................................................................
Członek Zarządu: Halina Mentel .............................................................................
Członek Zarządu: Marek Rajca .............................................................................

KONKURS OFERT
Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, zwanego dalej „zadaniem”.
1. Rodzaj zadania
Przedmiotem zadania jest zapewnienie okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla czterech kobiet z ósemką małoletnich dzieci lub czterech kobiet w ciąży lub innych czterech osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z terenu Powiatu Będzińskiego w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzonego w formie całodobowej, zapewniając standard podstawowych usług zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. z 2022 r., poz. 150).
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania Powiat Będziński przeznacza środki finansowe w wysokości 183.960,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł)
Faktyczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania będzie odpowiadała wysokości szacunkowego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zwanego dalej „ośrodkiem wsparcia”, pomnożonego przez rzeczywistą liczbę mieszkańców skierowanych do ośrodka wsparcia oraz pomnożonego przez liczbę miesięcy. Wysokość dotacji może ulec zwiększeniu w sytuacji konieczności zapewnienia miejsca pobytu w domu, o którym mowa, większej ilości osób niż uwzględniono w ogłoszeniu pod warunkiem dostępności miejsc w domu oraz wyrażeniu zgody Zleceniobiorcy.
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz.571).
W przypadku wystąpienia ewentualnych okoliczności formalno-prawnych, na które Zleceniodawca nie ma wpływu oraz za które nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiłyby proceduralną realizację niniejszego otwartego konkursu ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego konkursu.
3. Zasady przyznawania dotacji
1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą”, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej zadaniem konkursu.
2) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza ofert, zgodnego ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.z 2018 r. poz. 2057), zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu oraz złożenie go w terminie i sposób określony w ogłoszeniu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl/ → NGO Organizacje pozarządowe. Oferent określa osobno koszty dla osoby dorosłej (od lat 12) oraz osobno dla małoletniego dziecka (do lat 12).
3) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej: „Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 r.zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem". Oferta musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych w organizacji.
W przypadku upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem należy dołączyć oryginał upoważnienia lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4) Jeżeli oferent składa w ramach konkursu ofert więcej niż jedną ofertę, jest zobowiązany złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej kopercie.
5) Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
6) Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
7) Dotacja płacona będzie miesięcznie, zgodnie z podaną stawką dzienną, za okres pobytu matki z małoletnim dzieckiem, kobiety w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do dnia 15 kolejnego miesiąca.
8) Za okres, w którym nikt nie przebywa w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotacja nie będzie wypłacana.
9) Powiat Będziński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
10) W przypadku, kiedy nieprawidłowości, o których mowa w pkt 9 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie/realizację zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania związane z realizacją zadania.
4. Termin i warunki realizacji zadania
1) Zadanie winno być wykonane w okresie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie oraz objętego dotacją powinien nastąpić nie wcześniej, niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie nie później niż 31.12.2024 r.
2) Warunkiem zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania oraz przekazania środków z budżetu Powiatu Będzińskiego na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
3) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 5 % danej pozycji (dotyczy to zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wydatku finansowego). Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
4) Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych umową.
5) Przyznane środki finansowe na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
5. Termin składania ofert
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 27.10.2023 r. oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na ww. adres.
2) O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
3) W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.
4) Konkurs będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14.11.2023 r.
2) Oceny formalnej ofert dokona Wydział Polityki Społecznej po upływie terminu składania ofert. Ocena formalna obejmuje:
a) stwierdzenie liczby złożonych ofert w danym obszarze oraz działaniu;
b) otwarcie kopert z ofertami;
c) ustalenie, które z ofert spełniają wymagane warunki formalne zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Oferty określoną w Załączniku nr 1;
d) niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl, na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie wykazu ofert ocenionych pozytywnie i ofert odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, podając uzasadnienie;
e) sporządzenie protokołu z całości prac i przekazanie właściwej Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej.
3) Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Wydział Polityki Społecznej wzywa oferenta, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie przewiduje się możliwości ponownego wzywania do uzupełnienia braków formalnych oferty.
4) Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4-osobowym. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba wskazana przez organizacje biorące udział w konkursie oraz związana z tymi organizacjami w jakikolwiek sposób.
5) Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa:
a) analizuje merytoryczną zawartość ofert na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty określonej w Załączniku nr 2. W ramach oceny każdy Członek Komisji Konkursowej dysponuje maksymalnie 20 punktami. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę co najmniej 12 punktów. Uzyskanie 12 punktów nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
b) sporządza wykaz wszystkich ofert z uwzględnieniem punktacji;
c) sporządza protokół, który zostaje podpisany przez Członków Komisji Konkursowej.
6) Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
7) Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl i na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie.
7. Informacje o zadaniach zrealizowanych przez Powiat Będziński
1) W 2022 r. przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej w 2023 r., w którym przekazano kwotę 90.724,00 zł (stan na dzień 31.08.2023 r.); przeznaczono 183.960,00 zł.
8. Pozostałe informacje.
1) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania) z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze oferenta), zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
2) Warunkiem przekazania dotacji w przypadku oferentów, którzy złożyli ofertę wspólną jest:
a) dostarczenie umowy zawartej pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
b) niedostarczenie dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2a będzie skutkowało niepodpisaniem umowy powierzenie realizacji zadania.
3) Na uzasadniony wniosek podmiotu otrzymującego dotację, może nastąpić zmiana treści umowy w drodze aneksu do podpisanej umowy. Aneksy do umowy są dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania, nie później niż 30 dni przed terminem końcowym realizacji zadania.
Proponowane przez podmiot, który otrzymał dotację, zmiany w kosztorysie realizowanego zadania, wykraczające poza zapisy umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia.
4) Kontroli i oceny merytorycznej realizacji zadania dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Będzińskiego Sebastian Szaleniec

 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA OFERTĘ ...............................................................................
JEDNOSTKA OGŁASZAJĄCA KONKURS.............................................................................
NAZWA KONKURSU:.............................................................................................................
DATA WPŁYWU OFERTY:......................................................................................................
NUMER KANCELARYJNY OFERTY:......................................................................................

A Ogólne kryteria formalne TAK NIE
1. Czy ofertę złożono w terminie wskazanym w ogłoszeniu?    
2. Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób określony w treści ogłoszenia?    
3. Czy oferta została sporządzona na właściwym formularzu?    
4. Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej zgłaszania zgodnie z wytycznymi ogłoszenia o konkursie?    
5. Czy realizacja zadania przedstawionego w ofercie mieści się w celach statutowych oferenta    
6. Czy oferta została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami KRS lub innego właściwego dokumentu?    
7. Czy okres realizacji projektu jest zgodny z wytycznymi ogłoszenia o konkursie?    
B. DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI OFERTY TAK NIE
  Czy oferta spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne weryfikowane na etapie oceny formalnej i może zostać przekazana do oceny merytorycznej? TAK NIE

 

Będzin, dnia  .....................................................
Czytelne podpisy osób dokonujących oceny formalnej  ....................... ...........................

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY ZŁOŻONEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA OFERTĘ: ...........................................................................................................................
JEDNOSTKA OGŁASZAJĄCA KONKURS: ......................................................
NAWZA WNIOSKODAWCY: ..............................................................................
NAZWA ZADANIA: ..............................................................................................
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:........................................................................
Wnioskowana kwota:........................ Całkowity koszt zadania:..................

 

         
         
         
         
         
         

 

 

Ocena minimalna, aby projekt oferty otrzymał rekomendację do dotacji: nie mniej niż 12 pkt średniejprzyznanych punktów.

UWAGI KOMISJI

Podpisy Członków Komisji Konkursowej:
1. ................................................................... 2. ...................................................................
3. ................................................................... 4. ...................................................................
5. ................................................................... 6. ...................................................................
7. ................................................................... 8. ...................................................................

 

Kategoria: NGO4 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-10-05 Uchwała ZPB nr 124_23 z dnia 03.10.2023r.Otwarty Konkurs Matki z dziećmi na 24r. SEKAP.pdf
ilość pobrań: 67
Uchwała ZPB nr 124_23 z dnia 03.10.2023r.Otwarty Konkurs Matki z dziećmi na 24r. SEKAP.pdf 356,61KB zobacz
pdf 2023-10-04 Uchwała ZPB nr 124_23 z dnia 03.10.2023r. wersja tekstowa SEKAP 24r.pdf
ilość pobrań: 68
Uchwała ZPB nr 124_23 z dnia 03.10.2023r. wersja tekstowa SEKAP 24r.pdf 833,02KB zobacz

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 32/23
ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO
z dnia 14 marca 2023 r.
w sprawie przyznania organizacjom pozarządowym w 2023 roku dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.1) ) i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XLI/415/2022 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” uchwala się, co następuje:
§ 1. Udzielić dotacji w formie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Będzińskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z załącznikiem do tej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Będzińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Będzińskiego:
Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec ..............................................
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk .....................................
Członek Zarządu: Adam Szydłowski ..................................................
Członek Zarządu: Halina Mentel ........................................................
Członek Zarządu: Marek Rajca...........................................................

 

Załącznik do uchwały Nr 32/23 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 14 marca 2023 r.

l.p. Nazwa i adres organizacji; nazwa zadania Kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Rogo Senior, ul. Kościuszki 56,
42-582 Rogoźnik;
„Aktywni na maxa”
1.500 zł
2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło PZW Nr 85 KWK
Paryż, ul. Żwirki i Wigury 5, 42-500 Będzin;
„Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie
zawodów wędkarskich”
2.500 zł
3. Stowarzyszenie Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego,
ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź;
„Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w powiecie
będzińskim”
2.000 zł
4. Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów
i Inwalidów SIEMA, ul. 1 Maja 3, 42-595 Siemonia;
„Senior z młodzieżą na sportowo”
1.500 zł
5. Klub Sportowo Rekreacyjny TKKF OMEGA w Będzinie, ul.
Małobądzka 141, 42-500 Będzin;
„Aktywny wypoczynek na lądzie i wodzie - kołem
i wiosłem”
1.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała Nr XLI/415/2022 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, przewiduje możliwość zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie ogłaszanego otwartego konkursu ofert. W wyniku otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 12/23 z dnia 7 lutego 2023 r. wyłonione zostały organizacje pozarządowe,które w roku 2022 będą realizowały zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W związku z powyższym niezbędne jest przyjęcie niniejszej Uchwały w sprawie przyznania organizacjom pozarządowym w 2023 roku dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Kategoria: NGO9 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-16 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
ilość pobrań: 118
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf 329,82KB zobacz

___________________________________________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR 31/23

ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

z dnia 14 marca 2023 r.
w sprawie przyznania organizacjom pozarządowym w 2023 roku dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.1) ) i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XLI/415/2022 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” uchwala się, co następuje:
§ 1. Udzielić dotacji w formie wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Będzińskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr  kultury i dziedzictwa narodowego zgodnie z załącznikiem do tej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Będzińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Będzińskiego:
Starosta Będziński: Sebastian Szaleniec ............................................
Wicestarosta Będziński: Dariusz Waluszczyk ......................................
Członek Zarządu: Adam Szydłowski ...................................................
Członek Zarządu: Halina Mentel .........................................................
Członek Zarządu: Marek Rajca............................................................

Załącznik do uchwały Nr 31/23 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 14 marca 2023 

L.p. Nazwa i adres organizacji; nazwa zadania Kwota dotacji
1.

Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów,
ul. Chrzanowskiego 2/26, 41-902 Bytom;
„Muzyczne cymesy”

1.870 zł
2.

Towarzystwo Przyjaciół Będzina,
pl. prof. W. Wójcika 1, 42-500 Będzin;
XVII Koncert „Dziękuję Ci Mamo!”

1.500 zł
3.

Stowarzyszenie „SK”,
ul. Sobieskiego 11/e6, 40-082 Katowice;
„Zabytkowo i klockowo!”

1.530 zł
4.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Zagłębianka,
ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin;
„Spotkanie międzypokoleniowe sympatyków K.S. Zaglebianka z
okazji Jubileuszu 35-lecia pierwszego tytułu Mistrza Polski K.S.
Zagłębianka w piłce nożnej kobiet”

3.600 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała Nr XLI/415/2022 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, przewiduje możliwość zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie ogłaszanego otwartego konkursu ofert. W wyniku otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/23 z dnia 7 lutego 2023 r. wyłonione zostały organizacje pozarządowe, które w roku 2023 będą realizowały zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W związku z powyższym niezbędne jest przyjęcie niniejszej Uchwały w sprawie przyznania organizacjom pozarządowym w 2023 roku dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kategoria: NGO8 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-16 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf
ilość pobrań: 107
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf 329,04KB zobacz

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XLI/415/2022 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, uchwala się, co następuje:

I. Rodzaj zadania
§ 1. 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów służących realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Zadania, o których mowa w pkt 1 mogą być realizowane w szczególności poprzez:
1) popularyzację aktywnych form spędzania czasu;
2) imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
3) edukację sportową;
4) upowszechnianie nowych dyscyplin sportu.

II. Środki przeznaczone na realizację zadań
§ 2. 1. Na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Powiat Będziński w roku 2023 przekazuje kwotę 8 500,00 zł.
2. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych.
3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie.
5. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych w ramach niniejszego konkursu ofert.
6. Kosztami niekwalifikowanymi są:
1) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa komputerowa, informatyk, obsługa biurowa i księgowa), utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów);
2) koszty działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
3) wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników i członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę wypłacane z tytułu realizacji wspieranego zadania;
4) nagrody, premie i inne bonifikaty finansowe oraz rzeczowe dla pracowników oraz innych osób zaangażowanych w realizację zadania, którego dotyczy oferta;
5) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
6) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
7) wydatki, na pokrycie których oferent otrzymał środki finansowe z innych źródeł;
8) wydatki na nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z zadaniem;
9) wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem;
10) zakup i dzierżawa gruntów, nieruchomości;
11) zakupy inwestycyjne;
12) prace remontowe i budowlane;
13) koszty działalności politycznej;
14) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
15) cła, opłaty skarbowe.
7. Przewidziana dotacja na promocję zadania Oferenta nie może przekroczyć 20% całości kosztorysu zadania.
8. Jako koszty kwalifikowane, finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione od dnia podpisania umowy.

III. Zasady przyznawania dotacji
§ 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której konkurs dotyczy.
§ 4. 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl/ → Powiat → NGO → Wnioski i dokumenty.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej: „KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 R. W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”.
3. Oferta musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych w organizacji. W przypadku upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem należy dołączyć oryginał upoważnienia lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
4. Jeżeli oferent składa w ramach konkursu ofert więcej niż jedną ofertę, jest zobowiązany złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej kopercie.
5. Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
6. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
§ 5. Zadanie winno być wykonane w okresie 27.03.2023 r. - 30.11.2023 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie oraz objętego dotacją powinien nastąpić nie wcześniej, niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie nie później niż 30.11.2023 r.
§ 6. 1. Warunkiem zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania oraz przekazania środków z budżetu Powiatu Będzińskiego na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 50% danej pozycji (dotyczy to zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wydatku finansowego). Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych umową.
4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z zapisów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi objęta była jak największa liczba mieszkańców Powiatu Będzińskiego.
5. Przyznane środki finansowe na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
6. Środki nie mogą być wykorzystane na realizację zadań finansowanych już z budżetu Powiatu Będzińskiego z innego tytułu.
7. Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 powyższej ustawy.

V. Termin składania ofert
§ 7. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 28.02.2023 r. oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na ww. adres.
2. O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.VI.  VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
§ 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 21.03.2023 r.
§ 9. 1. Oceny formalnej ofert dokona Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych po upływie terminu składania ofert. Ocena formalna obejmuje:
1) stwierdzenie liczby złożonych ofert w danym obszarze oraz działaniu;
2) otwarcie kopert z ofertami;
3) ustalenie, które z ofert spełniają wymagane warunki formalne zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Oferty określoną w Załączniku nr 1;
4) niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie, wykazu ofert ocenionych pozytywnie i ofert odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, podając uzasadnienie;
5) sporządzenie protokołu z całości prac i przekazanie właściwej Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej.
2. Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych wzywa oferenta, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni (nie dotyczy wkładu własnego). Nie przewiduje się możliwości ponownego wzywania do uzupełnienia braków formalnych oferty.
§ 10. 1. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą.
2. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4 osobowym. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba wskazana przez organizacje biorące udział w konkursie oraz związana z tymi organizacjami w jakikolwiek sposób.
3. Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa:
1) analizuje merytoryczną zawartość ofert na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty określonej w Załączniku nr 2. W ramach oceny każdy Członek Komisji Konkursowej dysponuje maksymalnie 20 punktami. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę co najmniej 12 punktów. Uzyskanie 12 punktów nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
2) sporządza wykaz wszystkich ofert z uwzględnieniem punktacji;
3) przygotowuje propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty, które otrzymały rekomendację do dotacji;
4) sporządza protokół, który zostaje podpisany przez Członków Komisji Konkursowej.
4. Na podstawie protokołu sporządza się propozycję przyznania dotacji poszczególnym oferentom.
§ 11. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
§ 12. Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie.

VII. Informacje o zadaniach zrealizowanych przez Powiat Będziński
§ 13. 1. W 2022 r. przeprowadzono 4 konkursy na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego:
a) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym została przekazana kwota 1 000,00 zł na realizację 1 zadania,
b) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w którym została przekazana kwota 7 300,00 zł na realizację 2 zadań,
c) w zakresie pomocy społecznej, w którym została przeznaczona kwota 183 960,00 zł,
d) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku na terenie Powiatu Będzińskiego, w którym została przeznaczona kwota 192 060,00 zł.
W 2021 r. przeprowadzono 4 konkursy na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego:
a) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym została przekazana kwota 7 700,00 zł na realizację 3 zadań,
b) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w którym została przekazana kwota 9 600,00 zł na realizację 5 zadań,
c) w zakresie pomocy społecznej, w którym została przeznaczona kwota 163 000,00 zł,
d) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Będzińskiego, w którym została przeznaczona kwota 192 060,00 zł.

VIII. Pozostałe informacje
§ 14. 1. W przypadku, gdy wysokość dotacji przyznanej będzie niższa od dotacji wnioskowanej, przed podpisaniem umowy zostaną dokonane niezbędne uzgodnienia z realizatorem zadania w celu doprecyzowania zakresu i warunków wykonania zadania.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest:
1) dostarczenie zaktualizowanego zakresu zadania, jeśli dotyczy;
2) dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, jeśli dotyczy;
3) dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, jeśli dotyczy;
4) dostarczenie umowy zawartej pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 14 pkt 2 będzie skutkowało niepodpisaniem umowy o wsparcie realizacji zadania.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania) z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze oferenta), zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.
5. Na uzasadniony wniosek podmiotu otrzymującego dotację, może nastąpić zmiana treści umowy w drodze aneksu do podpisanej umowy. Aneksy do umowy są dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. Proponowane przez podmiot, który otrzymał dotację, zmiany w harmonogramie i kosztorysie realizowanego zadania, wykraczające poza zapisy umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia.
6. Kontroli i oceny merytorycznej realizacji zadania dokonuje Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.

Kategoria: NGO7 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-02-07 Uchwała ZPB nr 12_23 z dnia 07.02.2023r. wersja tekstowa.pdf
ilość pobrań: 95
Uchwała ZPB nr 12_23 z dnia 07.02.2023r. wersja tekstowa.pdf 640,31KB zobacz

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XLI/415/2022 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, uchwala się, co następuje:

I. Rodzaj zadania

§ 1. 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów służących realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Zadania, o których mowa w pkt 1 mogą być realizowane w szczególności poprzez:

1) koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne;

2) edukację kulturalną;

3) ochronę dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem badań i publikacji dotyczących Powiatu Będzińskiego;

4) wydawanie oraz współudział w wydawaniu opracowań promujących zasoby oraz wydarzenia kulturalne;

5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, a także lokalnego patriotyzmu.

II. Środki przeznaczone na realizację zadań

§ 2. 1. Na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiat Będziński w roku 2023 przekazuje kwotę 8 500,00 zł.

2. Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych.

3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie.

5. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych w ramach niniejszego konkursu ofert.

6. Kosztami niekwalifikowanymi są:

1) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa komputerowa, informatyk, obsługa biurowa i księgowa), utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów);

2) koszty działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

3) wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników i członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę wypłacane z tytułu realizacji wspieranego zadania;

4) nagrody, premie i inne bonifikaty finansowe oraz rzeczowe dla pracowników oraz innych osób zaangażowanych w realizację zadania, którego dotyczy oferta;

5) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

6) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

7) wydatki, na pokrycie których oferent otrzymał środki finansowe z innych źródeł;

8) wydatki na nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z zadaniem;

9) wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem;

10) zakup i dzierżawa gruntów, nieruchomości;

11) zakupy inwestycyjne;

12) prace remontowe i budowlane;

13) koszty działalności politycznej;

14) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;

15) cła, opłaty skarbowe.

7. Przewidziana dotacja na promocję zadania Oferenta nie może przekroczyć 20% całości kosztorysu zadania.

8. Jako koszty kwalifikowane, finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione od dnia podpisania umowy.

III. Zasady przyznawania dotacji

§ 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której konkurs dotyczy

§ 4. 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl/ → Powiat → NGO → Wnioski i dokumenty.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej: „KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 R. W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”.

3. Oferta musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych w organizacji. W przypadku upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem należy dołączyć oryginał upoważnienia lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

4. Jeżeli oferent składa w ramach konkursu ofert więcej niż jedną ofertę, jest zobowiązany złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej kopercie.

5. Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

6. Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

IV. Termin i warunki realizacji zadani

§ 5. Zadanie winno być wykonane w okresie 27.03.2023 r. - 30.11.2023 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie oraz objętego dotacją powinien nastąpić nie wcześniej, niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie nie później niż 30.11.2023 r.

§ 6.  1. Warunkiem zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadania oraz przekazania środków z budżetu Powiatu Będzińskiego na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 50% danej pozycji (dotyczy to zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wydatku finansowego). Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych umową.

4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z zapisów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi objęta była jak największa liczba mieszkańców Powiatu Będzińskiego.

5. Przyznane środki finansowe na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

6. Środki nie mogą być wykorzystane na realizację zadań finansowanych już z budżetu Powiatu Będzińskiego z innego tytułu.

7. Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 powyższej ustawy.

V. Termin składania ofert

§ 7. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 28.02.2023 r. oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na ww. adres.

2. O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w Będzinie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

§ 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 21.03.2023 r.

§ 9. 1. Oceny formalnej ofert dokona Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych po upływie terminu składania ofert. Ocena formalna obejmuje:

1) stwierdzenie liczby złożonych ofert w danym obszarze oraz działaniu;

2) otwarcie kopert z ofertami;

3) ustalenie, które z ofert spełniają wymagane warunki formalne zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Oferty określoną w Załączniku nr 1;

4) niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie, wykazu ofert ocenionych pozytywnie i ofert odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, podając uzasadnienie;

5) sporządzenie protokołu z całości prac i przekazanie właściwej Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej.

2. Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych wzywa oferenta, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni (nie dotyczy wkładu własnego). Nie przewiduje się możliwości ponownego wzywania do uzupełnienia braków formalnych oferty.

§ 10. 1. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą.

2. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4 osobowym. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba wskazana przez organizacje biorące udział w konkursie oraz związana z tymi organizacjami w jakikolwiek sposób.

3. Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa:

1) analizuje merytoryczną zawartość ofert na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty określonej w Załączniku nr 2. W ramach oceny każdy Członek Komisji Konkursowej dysponuje maksymalnie 20 punktami. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę co najmniej 12 punktów. Uzyskanie 12 punktów nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

2) sporządza wykaz wszystkich ofert z uwzględnieniem punktacji;

3) przygotowuje propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty, które otrzymały rekomendację do dotacji;

4) sporządza protokół, który zostaje podpisany przez Członków Komisji Konkursowej.

4. Na podstawie protokołu sporządza się propozycję przyznania dotacji poszczególnym oferentom.

§ 11. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej

§ 12. Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie.

VII. Informacje o zadaniach zrealizowanych przez Powiat Będziński 

§ 13. 1. W 2022 r. przeprowadzono 4 konkursy na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego:

a) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym została przekazana kwota 1 000,00 zł na realizację 1 zadania,

b) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w którym została przekazana kwota 7 300,00 zł na realizację 2 zadań,

c) w zakresie pomocy społecznej, w którym została przeznaczona kwota 183 960,00 zł,

d) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku na terenie Powiatu Będzińskiego, w którym została przeznaczona kwota 192 060,00 zł.

W 2021 r. przeprowadzono 4 konkursy na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego:

a) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym została przekazana kwota 7 700,00 zł na realizację 3 zadań,

b) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w którym została przekazana kwota 9 600,00 zł na realizację 5 zadań,

c) w zakresie pomocy społecznej, w którym została przeznaczona kwota 163 000,00 zł,

d) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku na terenie Powiatu Będzińskiego, w którym została przeznaczona kwota 192 060,00 zł.

VIII. Pozostałe informacje

§ 14. 1. W przypadku, gdy wysokość dotacji przyznanej będzie niższa od dotacji wnioskowanej, przed podpisaniem umowy zostaną dokonane niezbędne uzgodnienia z realizatorem zadania w celu doprecyzowania zakresu i warunków wykonania zadania.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest:

1) dostarczenie zaktualizowanego zakresu zadania, jeśli dotyczy;

2) dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, jeśli dotyczy;

3) dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, jeśli dotyczy;

4) dostarczenie umowy zawartej pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

3. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 14 pkt 2 będzie skutkowało niepodpisaniem umowy o wsparcie realizacji zadania.

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania) z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze oferenta), zostaną określone w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

5. Na uzasadniony wniosek podmiotu otrzymującego dotację, może nastąpić zmiana treści umowy w drodze aneksu do podpisanej umowy. Aneksy do umowy są dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. Proponowane przez podmiot, który otrzymał dotację, zmiany w harmonogramie i kosztorysie realizowanego zadania, wykraczające poza zapisy umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia.

6. Kontroli i oceny merytorycznej realizacji zadania dokonuje Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.

Kategoria: NGO6 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-02-07 Uchwała ZPB nr 11_23 z dnia 07.02.2023r. wersja tekstowa.pdf
ilość pobrań: 89
Uchwała ZPB nr 11_23 z dnia 07.02.2023r. wersja tekstowa.pdf 641,07KB zobacz

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W Otwartym Konkursie OFERT na POWIERZENIE realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - DLA KOBIET Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI LUB KOBIET W CIĄŻY LUB INNEJ OSOBy SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

1. W dniu 24 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie (pokój 105) odbyły się obrady Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby, sprawującej opiekę nad dzieckiem.
2. W obradach Komisji Konkursowej wzięli udział:
1)  Wiceprzewodnicząca Komisji - Olga Machura - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,
2)   Członek Komisji - Daria Paterek - Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji,
3) Członek Komisji - Patryk Trybulec - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Organizacji  Pozarządowych,
4)   Członek Komisji - Sławomir Brodziński - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
3.Każdy z Członków Komisji Konkursowej podpisał „Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem”.
4. W otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem wpłynęła jedna oferta w dniu 12 października 2022 r. oferta spełniła wymogi formalne i została rozpatrzona przez Komisję Konkursową.
„Nasz nowy dom” -  oferta złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Janusza Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec
5. Z powodu błędów formalnych nie została odrzucona żadna oferta.
6. Wszyscy Członkowie Komisji ocenili rozpatrywaną ofertę, przyznając punkty w czterech podkategoriach w skali od 0 do 5 punktów. W każdej z podkategorii wyliczono średnią przyznanych punktów. Aby projekt otrzymał rekomendację do dotacji nie mógł on uzyskać mniej niż 12 punktów średniej przyznanych punktów.
7.Punktacja dla ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem ukształtowała się następująco:
„Nasz nowy dom” - oferta złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Janusza Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec -  średnia przyznanych punktów - 20 punktów.
8. W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego „Nasz nowy dom” Caritas Diecezji Sosnowieckiej i przyznanie środków publicznych na ten cel w wysokości 183 960,00 zł.
9. Na podstawie protokołu sporządza się propozycję przyznania dotacji oferentowi. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Protokół sporządziła: Anetta Warmuz         

Podpisy Członków Komisji:
Wiceprzewodnicząca Komisji - Olga Machura ………………………….........................................
Członek Komisji - Daria Paterek  ………………………………………………………….…..........
Członek Komisji - Patryk Trybulec  ……………………………………………………….……..…
Członek Komisji - Sławomir Brodziński….………………………….…….……..………………….

Kategoria: NGO3 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-09 Uchwała ZPB nr 160_22 z dnia 08.11.2022r. - UCHWAŁA Zarządu na 2023r.pdf
ilość pobrań: 112
Uchwała ZPB nr 160_22 z dnia 08.11.2022r. - UCHWAŁA Zarządu na 2023r.pdf 265,99KB zobacz
pdf 2022-11-09 Protokół - Matki z dziećmi na 2022r Nasz nowy dom-CARITAS.pdf
ilość pobrań: 89
Protokół - Matki z dziećmi na 2022r Nasz nowy dom-CARITAS.pdf 730,34KB zobacz

___________________________________________________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ  Z OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT na POWIERZENIE realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - DLA KOBIET Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI LUB KOBIET W CIĄŻY LUB INNEJ OSOBy SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

W dniu 21 października 2022 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie dokonali analizy formalnej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

W ocenie formalnej wzięli udział: Sławomir Brodziński, Anetta Warmuz.

Po analizie złożonej oferty pod kątem spełniania wymogów formalnych ustalono, co następuje:

1. W otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem wpłynęła 1 oferta:
„Nasz nowy dom” złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5

2. Łączna kwota dotacji wnioskowana przez oferenta w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, którego oferta będzie rozpatrywana przez Komisję Konkursową wynosi 183 960,00 zł.

Protokół sporządziła:                                                                                              

Anetta Warmuz

Kategoria: NGO2 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-24 PROTOKÓŁ z dn.21.10.2022r Matki z Dziećmi na rok 2023r.pdf
ilość pobrań: 105
PROTOKÓŁ z dn.21.10.2022r Matki z Dziećmi na rok 2023r.pdf 436,57KB zobacz

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, zwanego dalej „zadaniem”.

1. Rodzaj zadania

Przedmiotem zadania jest zapewnienie okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla czterech kobiet z ósemką małoletnich dzieci lub czterech kobiet w ciąży lub innych czterech osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z terenu Powiatu Będzińskiego w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzonego w formie całodobowej, zapewniając standard podstawowych usług zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. z 2022 r., poz. 150).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania Powiat Będziński przeznacza środki finansowe w wysokości 163.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące zł)

Faktyczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania będzie odpowiadała wysokości szacunkowego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zwanego dalej „ośrodkiem wsparcia”, pomnożonego przez rzeczywistą liczbę mieszkańców skierowanych do ośrodka wsparcia oraz pomnożonego przez liczbę miesięcy. Wysokość dotacji może ulec zwiększeniu w sytuacji konieczności zapewnienia miejsca pobytu w domu, o którym mowa, większej ilości osób niż uwzględniono w ogłoszeniu pod warunkiem dostępności miejsc w domu oraz wyrażeniu zgody Zleceniobiorcy.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

W przypadku wystąpienia ewentualnych okoliczności formalno-prawnych, na które Zleceniodawca nie ma wpływu oraz za które nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiłyby proceduralną realizację niniejszego otwartego konkursu ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego konkursu.

3. Zasady przyznawania dotacji

 • W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej zadaniem konkursu.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza ofert, zgodnego ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu oraz złożenie go w terminie i sposób określony w ogłoszeniu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl/ → NGO Organizacje pozarządowe. Oferent określa osobno koszty dla osoby dorosłej (od lat 12) oraz osobno dla małoletniego dziecka (do lat 12).
 • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej: „Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem". Oferta musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych w organizacji. W przypadku upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem należy dołączyć oryginał upoważnienia lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • Jeżeli oferent składa w ramach konkursu ofert więcej niż jedną ofertę, jest zobowiązany złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej kopercie.
 • Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
 • Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 • Dotacja płacona będzie miesięcznie, zgodnie z podaną stawką dzienną, za okres pobytu matki z małoletnim dzieckiem, kobiety w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do dnia 15 kolejnego miesiąca.
 • Za okres, w którym nikt nie przebywa w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotacja nie będzie wypłacana.
 • Powiat Będziński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 • W przypadku, kiedy nieprawidłowości, o których mowa w pkt 9 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie/realizację zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania związane z realizacją zadania.

4.Termin i warunki realizacji zadania

 • Zadanie winno być wykonane w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie oraz objętego dotacją powinien nastąpić nie wcześniej, niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie nie później niż 31.12.2023 r.
 • Warunkiem zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania oraz przekazania środków z budżetu Powiatu Będzińskiego na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 • Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 5 % danej pozycji (dotyczy to zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wydatku finansowego). Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 • Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych umową.
 • Przyznane środki finansowe na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 5.Termin składania ofert

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 10.2022 r. oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na ww. adres.
 • O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.
 • Konkurs będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

6.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 27.10.2022 r.
 • Oceny formalnej ofert dokona Wydział Polityki Społecznej po upływie terminu składania ofert. Ocena formalna obejmuje:
 1. stwierdzenie liczby złożonych ofert w danym obszarze oraz działaniu;
 2. otwarcie kopert z ofertami;
 3. custalenie, które z ofert spełniają wymagane warunki formalne zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Oferty określoną w Załączniku nr 1;
 4. niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl, na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie wykazu ofert ocenionych pozytywnie i ofert odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, podając uzasadnienie;
 5. sporządzenie protokołu z całości prac i przekazanie właściwej Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej.
 • Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Wydział Polityki Społecznej wzywa oferenta, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie przewiduje się możliwości ponownego wzywania do uzupełnienia braków formalnych oferty.
 • Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4-osobowym. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba wskazana przez organizacje biorące udział w konkursie oraz związana z tymi organizacjami w jakikolwiek sposób.
 • Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa:
 1. analizuje merytoryczną zawartość ofert na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty określonej w Załączniku nr 2. W ramach oceny każdy Członek Komisji Konkursowej dysponuje maksymalnie 20 punktami. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę co najmniej 12 punktów. Uzyskanie 12 punktów nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 2. sporządza wykaz wszystkich ofert z uwzględnieniem punktacji;
 3. sporządza protokół, który zostaje podpisany przez Członków Komisji Konkursowej.
 • Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 • Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl i na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie.

7. Informacje o zadaniach zrealizowanych przez Powiat Będziński

 1.  W 2021 r. przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej w 2022 r., w którym przekazano kwotę 48.943,50 zł (stan na dzień 01.09.2022 r.); przeznaczono 163.000,00 zł

8. Pozostałe informacje.

 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania) z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze oferenta), zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 • Warunkiem przekazania dotacji w przypadku oferentów, którzy złożyli ofertę wspólną jest:
 1. dostarczenie umowy zawartej pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 2. niedostarczenie dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2a będzie skutkowało niepodpisaniem umowy powierzenie realizacji zadania.
 • Na uzasadniony wniosek podmiotu otrzymującego dotację, może nastąpić zmiana treści umowy w drodze aneksu do podpisanej umowy. Aneksy do umowy są dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania, nie później niż 30 dni przed terminem końcowym realizacji zadania. Proponowane przez podmiot, który otrzymał dotację, zmiany w kosztorysie realizowanego zadania, wykraczające poza zapisy umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia.
 • Kontroli i oceny merytorycznej realizacji zadania dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.
Kategoria: NGO1 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-24 OGŁOSZENIE Konkurs 2023r na BIP MATKI Z DZIEĆMI - Zarząd Powiatu Będzińskiego.pdf
ilość pobrań: 106
OGŁOSZENIE Konkurs 2023r na BIP MATKI Z DZIEĆMI - Zarząd Powiatu Będzińskiego.pdf 585,33KB zobacz

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

Gry miejskie z okazji Dnia Ojca - ogłoszenie o konkursie

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg, ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo - Przygoda życia”.

W ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.

Na realizację konkursu Minister Rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania
w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia
https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert .

W ramach składanej oferty na wsparcie finansowe projektu na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą” należy uwzględnić jej zakończenie Piknikiem Rodzinnym na terenie skansenu - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25 oraz fakt, iż w ramach realizacji przedsięwzięcia przewidzianego w projekcie, organizacja pozarządowa posiada możliwość skorzystania z usług profesjonalnej firmy, jednak w granicach kosztów przewidzianych w zasadach konkursu.

Kategoria: Regulaminy [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-06-24 2022_04_29_ogoszenie o otwartym konkursie ofert pn organizacja gry miejskiej przygoda z tat w ramach programu ojcostwo przygoda ycia.pdf
ilość pobrań: 92
2022_04_29_ogoszenie o otwartym konkursie ofert pn organizacja gry miejskiej przygoda z tat w ramach programu ojcostwo przygoda ycia.pdf 61,53KB zobacz
pdf 2022-06-24 2022_04_29_regulamin konkursu na organizacj gry miejskiej przygoda z tat.pdf
ilość pobrań: 113
2022_04_29_regulamin konkursu na organizacj gry miejskiej przygoda z tat.pdf 1,25MB zobacz
do góry