• Tłumacz języka migowego
BIP

Otwarty konkurs ofert

PROTOKÓŁ                                          

Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W Otwartym Konkursie OFERT na POWIERZENIE realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - DLA KOBIET Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI LUB KOBIET W CIĄŻY LUB INNEJ OSOBy SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

1. W dniu 24 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie (pokój 105) odbyły się obrady Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby, sprawującej opiekę nad dzieckiem.

2. W obradach Komisji Konkursowej wzięli udział:

1)  Wiceprzewodnicząca Komisji - Olga Machura - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,

2)   Członek Komisji - Daria Paterek - Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji,

3) Członek Komisji - Patryk Trybulec - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Organizacji  Pozarządowych,

4)   Członek Komisji - Sławomir Brodziński - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

3.Każdy z Członków Komisji Konkursowej podpisał „Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem”.

4. W otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi
lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem wpłynęła jedna oferta
w dniu 12 października 2022 r. oferta spełniła wymogi formalne i została rozpatrzona przez Komisję Konkursową.

„Nasz nowy dom” -  oferta złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Janusza Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec

5. Z powodu błędów formalnych nie została odrzucona żadna oferta.

6. Wszyscy Członkowie Komisji ocenili rozpatrywaną ofertę, przyznając punkty w czterech podkategoriach w skali od 0 do 5 punktów. W każdej z podkategorii wyliczono średnią przyznanych punktów. Aby projekt otrzymał rekomendację do dotacji nie mógł on uzyskać mniej niż 12 punktów średniej przyznanych punktów.

7.Punktacja dla ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi
lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem ukształtowała
się następująco:

 „Nasz nowy dom” - oferta złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Janusza Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec -  średnia przyznanych punktów - 20 punktów.

8. W wyniku obrad Komisji Konkursowej zaproponowano powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego „Nasz nowy dom” Caritas Diecezji Sosnowieckiej i przyznanie środków publicznych na ten cel w wysokości 183 960,00 zł.

9. Na podstawie protokołu sporządza się propozycję przyznania dotacji oferentowi. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Protokół sporządziła: Anetta Warmuz         

Podpisy Członków Komisji:

Wiceprzewodnicząca Komisji - Olga Machura ………………………….........................................

Członek Komisji - Daria Paterek  ………………………………………………………….…..........

Członek Komisji - Patryk Trybulec  ……………………………………………………….……..…

Członek Komisji - Sławomir Brodziński….………………………….…….……..………………….

 

  

Kategoria: NGO3 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-09 Uchwała ZPB nr 160_22 z dnia 08.11.2022r. - UCHWAŁA Zarządu na 2023r.pdf
ilość pobrań: 5
Uchwała ZPB nr 160_22 z dnia 08.11.2022r. - UCHWAŁA Zarządu na 2023r.pdf 265,99KB zobacz
pdf 2022-11-09 Protokół - Matki z dziećmi na 2022r Nasz nowy dom-CARITAS.pdf
ilość pobrań: 3
Protokół - Matki z dziećmi na 2022r Nasz nowy dom-CARITAS.pdf 730,34KB zobacz

                                                                                           

___________________________________________________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ  Z OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT na POWIERZENIE realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - DLA KOBIET Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI LUB KOBIET W CIĄŻY LUB INNEJ OSOBy SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

W dniu 21 października 2022 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Będzinie dokonali analizy formalnej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

W ocenie formalnej wzięli udział: Sławomir Brodziński, Anetta Warmuz.

Po analizie złożonej oferty pod kątem spełniania wymogów formalnych ustalono, co następuje:

1. W otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem wpłynęła 1 oferta:

„Nasz nowy dom” złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5

2. Łączna kwota dotacji wnioskowana przez oferenta w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, którego oferta będzie rozpatrywana przez Komisję Konkursową wynosi 183 960,00 zł.

Protokół sporządziła:                                                                                              

Anetta Warmuz

Kategoria: NGO2 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-24 PROTOKÓŁ z dn.21.10.2022r Matki z Dziećmi na rok 2023r.pdf
ilość pobrań: 10
PROTOKÓŁ z dn.21.10.2022r Matki z Dziećmi na rok 2023r.pdf 436,57KB zobacz

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Powiatu Będzińskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, zwanego dalej „zadaniem”.

 

1. Rodzaj zadania

Przedmiotem zadania jest zapewnienie okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla czterech kobiet z ósemką małoletnich dzieci lub czterech kobiet w ciąży lub innych czterech osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z terenu Powiatu Będzińskiego w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzonego w formie całodobowej, zapewniając standard podstawowych usług zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. z 2022 r., poz. 150).

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania Powiat Będziński przeznacza środki finansowe w wysokości 163.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące zł)

Faktyczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania będzie odpowiadała wysokości szacunkowego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zwanego dalej „ośrodkiem wsparcia”, pomnożonego przez rzeczywistą liczbę mieszkańców skierowanych do ośrodka wsparcia oraz pomnożonego przez liczbę miesięcy. Wysokość dotacji może ulec zwiększeniu w sytuacji konieczności zapewnienia miejsca pobytu w domu, o którym mowa, większej ilości osób niż uwzględniono w ogłoszeniu pod warunkiem dostępności miejsc w domu oraz wyrażeniu zgody Zleceniobiorcy.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

W przypadku wystąpienia ewentualnych okoliczności formalno-prawnych, na które Zleceniodawca nie ma wpływu oraz za które nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiłyby proceduralną realizację niniejszego otwartego konkursu ofert, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego konkursu.

 

3. Zasady przyznawania dotacji

 • W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej zadaniem konkursu.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza ofert, zgodnego ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu oraz złożenie go w terminie i sposób określony w ogłoszeniu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl/ → NGO Organizacje pozarządowe. Oferent określa osobno koszty dla osoby dorosłej (od lat 12) oraz osobno dla małoletniego dziecka (do lat 12).
 • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej: „Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiet w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem". Oferta musi być opatrzona datą oraz czytelnym podpisem osób ze wskazaniem funkcji pełnionych w organizacji. W przypadku upoważnienia do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem należy dołączyć oryginał upoważnienia lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • Jeżeli oferent składa w ramach konkursu ofert więcej niż jedną ofertę, jest zobowiązany złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej kopercie.
 • Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
 • Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 • Dotacja płacona będzie miesięcznie, zgodnie z podaną stawką dzienną, za okres pobytu matki z małoletnim dzieckiem, kobiety w ciąży lub innej osoby sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do dnia 15 kolejnego miesiąca.
 • Za okres, w którym nikt nie przebywa w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotacja nie będzie wypłacana.
 • Powiat Będziński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 • W przypadku, kiedy nieprawidłowości, o których mowa w pkt 9 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie/realizację zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania związane z realizacją zadania.

 

4.Termin i warunki realizacji zadania

 • Zadanie winno być wykonane w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie oraz objętego dotacją powinien nastąpić nie wcześniej, niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie nie później niż 31.12.2023 r.
 • Warunkiem zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania oraz przekazania środków z budżetu Powiatu Będzińskiego na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 • Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 5 % danej pozycji (dotyczy to zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wydatku finansowego). Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 • Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych umową.
 • Przyznane środki finansowe na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 

 5.Termin składania ofert

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do dnia 10.2022 r. oferty w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie lub przesłanie jej pocztą na ww. adres.
 • O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data jej wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 w Będzinie. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.
 • Konkurs będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

 

6.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 27.10.2022 r.
 • Oceny formalnej ofert dokona Wydział Polityki Społecznej po upływie terminu składania ofert. Ocena formalna obejmuje:
 1. stwierdzenie liczby złożonych ofert w danym obszarze oraz działaniu;
 2. otwarcie kopert z ofertami;
 3. custalenie, które z ofert spełniają wymagane warunki formalne zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Oferty określoną w Załączniku nr 1;
 4. niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl, na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie wykazu ofert ocenionych pozytywnie i ofert odrzuconych ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, podając uzasadnienie;
 5. sporządzenie protokołu z całości prac i przekazanie właściwej Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej.
 • Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Wydział Polityki Społecznej wzywa oferenta, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie przewiduje się możliwości ponownego wzywania do uzupełnienia braków formalnych oferty.
 • Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne są opiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Będzińskiego odrębną uchwałą. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4-osobowym. Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba wskazana przez organizacje biorące udział w konkursie oraz związana z tymi organizacjami w jakikolwiek sposób.
 • Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa:
 1. analizuje merytoryczną zawartość ofert na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Oferty określonej w Załączniku nr 2. W ramach oceny każdy Członek Komisji Konkursowej dysponuje maksymalnie 20 punktami. Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę co najmniej 12 punktów. Uzyskanie 12 punktów nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 2. sporządza wykaz wszystkich ofert z uwzględnieniem punktacji;
 3. sporządza protokół, który zostaje podpisany przez Członków Komisji Konkursowej.
 • Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Będzińskiego w drodze uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 • Wyniki konkursu ofert zostaną niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie pod adresem: www.bip.powiat.bedzin.pl i na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie.

 

7. Informacje o zadaniach zrealizowanych przez Powiat Będziński

 1.  W 2021 r. przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej w 2022 r., w którym przekazano kwotę 48.943,50 zł (stan na dzień 01.09.2022 r.); przeznaczono 163.000,00 zł

 

8. Pozostałe informacje.

 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania) z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Zakres i warunki wykonania zadania, na realizację którego przyznano dotację (w tym obowiązki sprawozdawcze oferenta), zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 • Warunkiem przekazania dotacji w przypadku oferentów, którzy złożyli ofertę wspólną jest:
 1. dostarczenie umowy zawartej pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 2. niedostarczenie dokumentów, o których mowa w podpunkcie 2a będzie skutkowało niepodpisaniem umowy powierzenie realizacji zadania.
 • Na uzasadniony wniosek podmiotu otrzymującego dotację, może nastąpić zmiana treści umowy w drodze aneksu do podpisanej umowy. Aneksy do umowy są dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany muszą być zgłaszane ze stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania, nie później niż 30 dni przed terminem końcowym realizacji zadania. Proponowane przez podmiot, który otrzymał dotację, zmiany w kosztorysie realizowanego zadania, wykraczające poza zapisy umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia.
 • Kontroli i oceny merytorycznej realizacji zadania dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.

 

 

Kategoria: NGO1 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-24 OGŁOSZENIE Konkurs 2023r na BIP MATKI Z DZIEĆMI - Zarząd Powiatu Będzińskiego.pdf
ilość pobrań: 3
OGŁOSZENIE Konkurs 2023r na BIP MATKI Z DZIEĆMI - Zarząd Powiatu Będzińskiego.pdf 585,33KB zobacz

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Gry miejskie z okazji Dnia Ojca - ogłoszenie o konkursie

 

 W dniu 20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg, ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo - Przygoda życia”.

 

W ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.

 

Na realizację konkursu Minister Rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania
w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert .

 

W ramach składanej oferty na wsparcie finansowe projektu na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą” należy uwzględnić jej zakończenie Piknikiem Rodzinnym na terenie skansenu - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25 oraz fakt, iż w ramach realizacji przedsięwzięcia przewidzianego w projekcie, organizacja pozarządowa posiada możliwość skorzystania z usług profesjonalnej firmy, jednak w granicach kosztów przewidzianych w zasadach konkursu.

 

Kategoria: Regulaminy [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-06-24 2022_04_29_ogoszenie o otwartym konkursie ofert pn organizacja gry miejskiej przygoda z tat w ramach programu ojcostwo przygoda ycia.pdf
ilość pobrań: 18
2022_04_29_ogoszenie o otwartym konkursie ofert pn organizacja gry miejskiej przygoda z tat w ramach programu ojcostwo przygoda ycia.pdf 61,53KB zobacz
pdf 2022-06-24 2022_04_29_regulamin konkursu na organizacj gry miejskiej przygoda z tat.pdf
ilość pobrań: 16
2022_04_29_regulamin konkursu na organizacj gry miejskiej przygoda z tat.pdf 1,25MB zobacz

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: NGO2
pdf 2022-10-24 PROTOKÓŁ z dn.21.10.2022r Matki z Dziećmi na rok 2023r.pdf
ilość pobrań: 10
PROTOKÓŁ z dn.21.10.2022r Matki z Dziećmi na rok 2023r.pdf 436,57KB zobacz
do góry