• Tłumacz języka migowego
BIP

Ogłoszenia

Herb Powiatu Będzińskiego

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.) Starosta Będziński zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania osoby na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Informacje ogólne:

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2022 r.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

 

Wymagania stawiane kandydatom na członka Komisji Konkursowej:

W skład Komisji Konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej:

  1. nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert
    na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej:

  1. Zgłoszenie na załączonym formularzu, podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, przyjmowane będzie drogą elektroniczną na adres: politykaspoleczna@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz przy ul. Ignacego Krasickiego 17.
  2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 20 września 2022 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Starostwa.

 

Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.

Kategoria: Pliki do pobrania [9]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-15 Wyniki konkursu plastycznego.pdf
ilość pobrań: 20
Wyniki konkursu plastycznego.pdf 396,73KB zobacz
pdf 2022-10-20 Regulamin konkursu plastycznego.pdf
ilość pobrań: 85
Regulamin konkursu plastycznego.pdf 638,4KB zobacz
pdf 2022-10-03 Uchwała Nr 320.pdf
ilość pobrań: 53
Uchwała Nr 320.pdf 384,62KB zobacz
doc 2022-10-03 Wniosek Nagrody Starosty Będzińskiego.doc
ilość pobrań: 34
Wniosek Nagrody Starosty Będzińskiego.doc 25KB -
pdf 2022-09-21 Zarządzenie Nr 72_2019 z 27.12.2019 r. w sprawie nadania reg.wew.BAiKW -.pdf
ilość pobrań: 18
Zarządzenie Nr 72_2019 z 27.12.2019 r. w sprawie nadania reg.wew.BAiKW -.pdf 389,78KB zobacz
pdf 2022-09-21 Zarządzenie Nr 38_2022 z 14.07.2022 dot. zmian do Regulaminu wewnętrznego BAiKW -.pdf
ilość pobrań: 21
Zarządzenie Nr 38_2022 z 14.07.2022 dot. zmian do Regulaminu wewnętrznego BAiKW -.pdf 382,12KB zobacz
pdf 2022-09-14 Uchwała ZPB nr 134_22 z dnia 13.09.2022.pdf
ilość pobrań: 48
Uchwała ZPB nr 134_22 z dnia 13.09.2022.pdf 813,94KB zobacz
docx 2022-08-26 Szczególowa klauzula informacyjna - komisja konkursowa.docx
ilość pobrań: 18
Szczególowa klauzula informacyjna - komisja konkursowa.docx 15,41KB -
docx 2022-08-26 formularz zgłoszenia kandydata.docx
ilość pobrań: 18
formularz zgłoszenia kandydata.docx 14,56KB -

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb Powiatu Bedzińskiego

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) „Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” - oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło PZW Nr 85 KWK Paryż, ul. Żwirki i Wigury 5, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 4 900,00 zł;

2) „Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w powiecie będzińskim” - oferta złożona przez Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego, Sportowa 2, 41-250 Czeladź; wnioskowana kwota dotacji: 7 371,00 zł;

3)  „Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Volley Team Aquaplus Bobrowniki” - oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Volley Team Aquaplus Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121a, 42-583 Bobrowniki; wnioskowana kwota dotacji: 4 050,00 zł;

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) „Senior z młodzieżą na sportowo” - oferta złożona przez Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, ul. 1 Maja 3, 42-595 Siemonia

Uzasadnienie: Oferta została złożona w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w §2 ust. 2 „Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych”. Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA złożyło ofertę nie zawierającą wymagalnego minimalnego wkładu własnego. Oferta została złożona na niewłaściwym formularzu, niezgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). W złożonej ofercie nie wskazano daty zakończenia zadania.

 

Naczelnik

Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

Patryk Trybulec

do góry