• Tłumacz języka migowego
BIP

Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) „Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” - oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło PZW Nr 85 KWK Paryż, ul. Żwirki i Wigury 5, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 4 900,00 zł;

2) „Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w powiecie będzińskim” - oferta złożona przez Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego, Sportowa 2, 41-250 Czeladź; wnioskowana kwota dotacji: 7 371,00 zł;

3)  „Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Volley Team Aquaplus Bobrowniki” - oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Volley Team Aquaplus Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121a, 42-583 Bobrowniki; wnioskowana kwota dotacji: 4 050,00 zł;

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) „Senior z młodzieżą na sportowo” - oferta złożona przez Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, ul. 1 Maja 3, 42-595 Siemonia

Uzasadnienie: Oferta została złożona w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w §2 ust. 2 „Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych”. Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA złożyło ofertę nie zawierającą wymagalnego minimalnego wkładu własnego. Oferta została złożona na niewłaściwym formularzu, niezgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). W złożonej ofercie nie wskazano daty zakończenia zadania.

 

 

Naczelnik

Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

Patryk Trybulec

do góry
III Powiatowy Bieg Rodzinny - ruszyły zapisy! 4 września 2022 II BIEG Z CYKLU BIEG TRZECH ZAMKÓW - SŁAWKÓW!