• Tłumacz języka migowego
BIP

Ogłoszenia

 Herb

OGŁOSZENIE

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. Spektakl plenerowy i festyn K.S. Zagłębianka pod nazwą „Dzieci Zagłębianki dla dzieci” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Zagłębianka, 11 Listopada 2, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 6 750,00 zł;
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie sztuki ludowej wśród młodzieży i seniorów – oferta złożona przez Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, ul. 1 Maja 3, 52-595 Siemonia, wnioskowana kwota dotacji: 7 280,00 zł;
 3. Koncert „Gramy dla Mamy” – oferta złożona przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec, wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 zł;
 4. Organizacja obchodów Święta Wojska Polskiego w Dobieszowicach 15 sierpnia 2024 r. – oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 zł;
 5. Muzyka na wagę – koncert pt. „Marzyciele– oferta złożona przez Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów, ul. Chrzanowskiego 2/26, 41-902 Bytom; wnioskowana kwota dotacji: 8 354,00 zł;
 6. XVIII Koncert „Dziękuję Ci Mamo!” – oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Będzina, pl. prof. W. Wójcika 1, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 1 500,00 zł.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Brak

Naczelnik

Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

Patryk Trybulec

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb

OGŁOSZENIE

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1.  „Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w powiecie będzińskim” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego, ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź; wnioskowana kwota dotacji 10 505,00 zł;
 2. „Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” – oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło PZW Nr 85 KWK Paryż, ul. Żwirki i Wigury 5, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 zł;
 3. „Wysportowany senior” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Rogo Senior, Kościuszki 56, 42-582 Rogoźnik; wnioskowana kwota dotacji: 3 300,00 zł;
 4. „Seniorzy w ruchu” – oferta złożona Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, ul. 1 Maja 3, 42-595 Siemonia; wnioskowana kwota dotacji: 9 345,00 zł;
 5. „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Powiatu Będzińskiego poprzez organizację i uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach sportowych” – oferta złożona przez Klub Sportowy Zagłębianka, ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 3 408,75 zł;
 6. „Współzawodnictwo sportowe zawodników KS Mistral” – oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral, ul. Plaka 6c/14, 42-580 Wojkowice; wnioskowana kwota dotacji: 8 100,00 zł;
 7. „Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży” – oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło PZW Nr 63 Wojkowice, ul. Kusocińskiego 1, 42-580 Wojkowice; wnioskowana kwota dotacji: 5 049,00 zł.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Brak

Naczelnik

Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

Patryk Trybulec

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 571) Starosta Będziński zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osoby na członka Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Informacje ogólne:
Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
Termin członkostwa w Komisji konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2024 r.
Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członka komisji konkursowej:
W skład Komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej:
- nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
- nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji
1. Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: granty@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17.
2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 23 stycznia 2024 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej
Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.

Wicestarosta Będziński
Dariusz Waluszczyk

Kategoria: NGO17 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2024-01-16 Szczegółowa klauzula informacyjna - komisja konkursowa.docx
ilość pobrań: 16
Szczegółowa klauzula informacyjna - komisja konkursowa.docx 15,24KB -
doc 2024-01-16 formularz zgłoszeniowy 2024.doc
ilość pobrań: 22
formularz zgłoszeniowy 2024.doc 36KB -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 571) Starosta Będziński zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania osoby na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Informacje ogólne:
Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia:
- domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
- dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.
Termin członkostwa w Komisji konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2023 r.
Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członka komisji konkursowej:
W skład Komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem - nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji
1. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) przyjmowane będzie drogą elektroniczną na adres: politykaspoleczna@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.
2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 20 września 2023 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Starostwa.

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej
Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.

Kategoria: NGO 11 [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2023-08-28 formularz zgloszenia kandydata na członka komisji - załącznik krok 1 2024-4.doc
ilość pobrań: 45
formularz zgloszenia kandydata na członka komisji - załącznik krok 1 2024-4.doc 37,5KB -
pdf 2023-08-28 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.pdf
ilość pobrań: 112
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.pdf 513,32KB zobacz
pdf 2023-08-28 Formularz zgłoszenia kandydata.pdf
ilość pobrań: 53
Formularz zgłoszenia kandydata.pdf 434,96KB zobacz

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb

OGŁOSZENIE
Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • „Aktywni na maxa” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Rogo Senior, ul. Kościuszki 56, 42-582 Rogoźnik; wnioskowana kwota dotacji: 1 615,00 zł,
 • „Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” - oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło PZW Nr 85 KWK Paryż, ul. Żwirki i Wigury 5, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji:
  4 900,00 zł,
 • „Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w powiecie będzińskim” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego, ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź; wnioskowana kwota dotacji 8 480,00 zł,
 • „Senior z młodzieżą na sportowo” - oferta złożona Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, ul. 1 Maja 3, 42-595 Siemonia; wnioskowana kwota dotacji: 3 920,00 zł,
 • „Aktywny wypoczynek na lądzie i wodzie - kołem i wiosłem” - oferta złożona przez Klub Sportowo Rekreacyjny TKKF OMEGA w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 3 000,00 zł.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • „Seniorzy razem - Jubileuszowe spotkanie w 50 rocznicę powstania Gminy Psary
  i 8 rocznicę działalności Klubu Seniora” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora Brzękowice-Goląsza, Brzękowice Górne 2, 42-504 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 3 000,00 zł

Uzasadnienie: Oferta została złożona w sposób niezgodny z zapisami zawartymi  §2 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 12/23 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych”. Stowarzyszenie Klub Seniora Brzękowice-Goląsza złożyło ofertę niezawierającą wymaganego minimalnego wkładu własnego.

 • „Kołowrotek - bieg charytatywny dla Kasi Kośmider” - oferta złożona przez Fundację Pełni mocy do pomocy, ul. Podzamcze 51, 42-500 Będzin wnioskowana kwota dotacji: 8 442,00 zł

Uzasadnienie: Oferta została złożona w sposób niezgodny z zapisami zawartymi  §2 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 12/23 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych”.  Fundacja Pełni mocy do pomocy złożyła ofertę niezawierającą wymaganego minimalnego wkładu własnego.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
Patryk Trybulec
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb

OGŁOSZENIE

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • „Muzyczne cymesy” - oferta złożona przez Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów, ul. Chrzanowskiego 2/26, 41-902 Bytom; wnioskowana kwota dotacji: 7 650,00 zł,
 • „XVII Koncert Dziękuję Ci Mamo!” - oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Będzina, pl. prof. W. Wójcika 1, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 1 500,00 zł,
 • „Zabytkowo i klockowo!” - oferta złożona przez Stowarzyszenie „SK”, Sobieskiego 11/e6, 40-082 Katowice; wnioskowana kwota dotacji: 1 530,00 zł,
 • „Spotkanie międzypokoleniowe sympatyków K.S. Zaglebianka z okazji Jubileuszu 35-lecia pierwszego tytułu Mistrza Polski K.S. Zagłębianka w piłce nożnej kobiet” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Zagłębianka, ul. 11 Listopada 2, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 3 600,00 zł.

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • „AACh, czyli Artystyczna Akcja Charytatywna vol. 3” - oferta złożona przez Fundację Pełni mocy do pomocy, ul. Podzamcze 51, 42-500 Będzin wnioskowana kwota dotacji: 8 400,00 zł

Uzasadnienie: Oferta została złożona w sposób niezgodny z zapisami zawartymi §2 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 11/23 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych”. Fundacja Pełni mocy do pomocy złożyła ofertę niezawierającą wymaganego minimalnego wkładu własnego.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
Patryk Trybulec
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Herb

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2022, poz. 1327 ze zm.) Starosta Będziński zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do wskazania osoby na członka Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Informacje ogólne:
Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
Termin członkostwa w Komisji konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2023 r.
Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członka komisji konkursowej:
W skład Komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Kandydaci na członków Komisji Konkursowej:
-  nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
- nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji

 1. Zgłoszenie - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: granty@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17.
 2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 8 lutego 2023 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej
Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.

Wicestarosta Będziński
Dariusz Waluszczyk

Kategoria: NGO5 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-01-30 Szczególowa klauzula informacyjna -komisja konkursowa-1.docx
ilość pobrań: 54
Szczególowa klauzula informacyjna -komisja konkursowa-1.docx 15,08KB -
doc 2023-01-30 formularz zgloszeniowy 2023-1.doc
ilość pobrań: 44
formularz zgloszeniowy 2023-1.doc 35KB -

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.) Starosta Będziński zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazania osoby na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Informacje ogólne:

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem.
Termin członkostwa w Komisji Konkursowej upływa w dniu 31 grudnia 2022 r.
Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członka Komisji Konkursowej:
W skład Komisji Konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Kandydaci na członków Komisji Konkursowej:

 1. nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert
  na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - dla kobiet z małoletnimi dziećmi lub kobiety w ciąży lub innej osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem;
 2. nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej:

 1. Zgłoszenie na załączonym formularzu, podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, przyjmowane będzie drogą elektroniczną na adres: politykaspoleczna@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz przy ul. Ignacego Krasickiego 17.
 2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 20 września 2022 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Starostwa.

Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:
Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie wybranych dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego.

Kategoria: Pliki do pobrania [13]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-08-31 PP4_25_www.pdf
ilość pobrań: 44
PP4_25_www.pdf 1,73MB zobacz
doc 2023-12-07 I Powiatowy Konkurs Samorzadowy dla Seniorów - pytania i odpowiedzi.doc
ilość pobrań: 133
I Powiatowy Konkurs Samorzadowy dla Seniorów - pytania i odpowiedzi.doc 31KB -
pdf 2023-03-15 trasa objazdu.pdf
ilość pobrań: 881
trasa objazdu.pdf 218,5KB zobacz
pdf 2023-03-13 Zarządzenie nr 9_2022.pdf
ilość pobrań: 203
Zarządzenie nr 9_2022.pdf 384,89KB zobacz
pdf 2023-03-13 Zarządzenie nr 22_2023.pdf
ilość pobrań: 139
Zarządzenie nr 22_2023.pdf 57,92KB zobacz
docx 2023-03-13 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO.docx
ilość pobrań: 74
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO.docx 15,71KB -
doc 2023-03-13 wniosek.doc
ilość pobrań: 82
wniosek.doc 53KB -
docx 2023-02-01 klauzula informacyjna RODO.docx
ilość pobrań: 37
klauzula informacyjna RODO.docx 15,67KB -
pdf 2022-09-21 Zarządzenie Nr 72_2019 z 27.12.2019 r. w sprawie nadania reg.wew.BAiKW -.pdf
ilość pobrań: 124
Zarządzenie Nr 72_2019 z 27.12.2019 r. w sprawie nadania reg.wew.BAiKW -.pdf 389,78KB zobacz
pdf 2022-09-21 Zarządzenie Nr 38_2022 z 14.07.2022 dot. zmian do Regulaminu wewnętrznego BAiKW -.pdf
ilość pobrań: 139
Zarządzenie Nr 38_2022 z 14.07.2022 dot. zmian do Regulaminu wewnętrznego BAiKW -.pdf 382,12KB zobacz
pdf 2023-09-20 Uchwała ZPB nr 134_22 z dnia 13.09.2022.pdf
ilość pobrań: 148
Uchwała ZPB nr 134_22 z dnia 13.09.2022.pdf 813,94KB zobacz
docx 2022-08-26 Szczególowa klauzula informacyjna - komisja konkursowa.docx
ilość pobrań: 86
Szczególowa klauzula informacyjna - komisja konkursowa.docx 15,41KB -
docx 2022-08-26 formularz zgłoszenia kandydata.docx
ilość pobrań: 83
formularz zgłoszenia kandydata.docx 14,56KB -

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb Powiatu Bedzińskiego

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. „Upowszechnianie sportu wędkarskiego poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” - oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło PZW Nr 85 KWK Paryż, ul. Żwirki i Wigury 5, 42-500 Będzin; wnioskowana kwota dotacji: 4 900,00 zł;
 2. „Międzyszkolne imprezy i zawody sportowe w powiecie będzińskim” - oferta złożona przez Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego, Sportowa 2, 41-250 Czeladź; wnioskowana kwota dotacji: 7 371,00 zł;
 3. „Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego Volley Team Aquaplus Bobrowniki” - oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Volley Team Aquaplus Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121a, 42-583 Bobrowniki; wnioskowana kwota dotacji: 4 050,00 zł;

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, które nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. „Senior z młodzieżą na sportowo” - oferta złożona przez Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, ul. 1 Maja 3, 42-595 Siemonia

Uzasadnienie: Oferta została złożona w sposób niezgodny z zapisami zawartymi w §2 ust. 2 „Wymagany minimalny wkład własny wynosi 10% całości zadania. Wkład własny musi być wkładem finansowym. Wkładem własnym nie są dotacje uzyskane z innych źródeł publicznych”. Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA złożyło ofertę nie zawierającą wymagalnego minimalnego wkładu własnego. Oferta została złożona na niewłaściwym formularzu, niezgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). W złożonej ofercie nie wskazano daty zakończenia zadania.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
Patryk Trybulec

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: NGO5
doc 2023-01-30 formularz zgloszeniowy 2023-1.doc
ilość pobrań: 44
formularz zgloszeniowy 2023-1.doc 35KB -
docx 2023-01-30 Szczególowa klauzula informacyjna -komisja konkursowa-1.docx
ilość pobrań: 54
Szczególowa klauzula informacyjna -komisja konkursowa-1.docx 15,08KB -
do góry