• Tłumacz języka migowego
BIP

Program współpracy

Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

UCHWAŁA NR L/493/2023
UCHWAŁA NR L/493/2023 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 15261)) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć „Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Będzińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego

Jan Powałka

Załącznik do uchwały Nr L/493/2023
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 23 października 2023 r.

Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
2) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Będziński;
3) Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu Będzińskiego;
4) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Będzińskiego;
5) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
6) programie - rozumie się przez to Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;
7) komórce organizacyjnej - rozumie się przez to komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Będzinie;
8) jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Będzinie;
9) Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych - rozumie się przez to Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie;
10) Starostwie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Będzinie.
Rozdział 2.
Cele Programu
§ 2. 1. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi, jak również zwiększenie efektywności realizacji zadań Powiatu na rzecz jego mieszkańców.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców;
2) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców;
4) wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem powiatowym służące lepszej realizacji zadań publicznych;
5) wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjnego, wizerunkowego organizacji pozarządowych z terenu Powiatu poprzez promocję i wspieranie ich inicjatyw.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 3. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym. Wskazuje podział zadań między sektor publiczny a obywatelski, ukierunkowany na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej;
2) Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne;
3) Zasada partnerstwa oznacza współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem;
4) Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) Zasada uczciwej konkurencji zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jednakowych kryteriach wspierania wszystkich organizacji pozarządowych;
6) Zasada jawności oznacza udostępnianie informacji na temat zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 4. Przedmiotem współpracy Powiatu i organizacji pozarządowych jest wspólne wykonywanie zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych, w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
9) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
10) promocji i organizacji wolontariatu;
11) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 5. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie poprzez następujące formy:
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów samorządu powiatowego;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
8) udzielania organizacjom pozarządowym wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, lokalowego i sprzętowego.
Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 6. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb oraz kierunków działań Powiatu, określa się zadania priorytetowe w poszczególnych sferach zadań publicznych:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w zakresie opiniowania aktów normatywnych i programów dotyczących osób
niepełnosprawnych, współorganizowania imprez dla osób niepełnosprawnych;
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wyjazdów krajoznawczo-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz przedsięwzięć sportowych i kulturalnych.
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:
1) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie niesubsydiowanej wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia;
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji stażu, która nie wymaga angażowania środków własnych organizacji pozarządowej.
6. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1) wspieranie działalności organizacji pozarządowych kształtujących postawy patriotyczne, popularyzujące idee samorządności i uczestnictwa w życiu publicznym;
2) wspieranie działalności kształtującej świadomość europejską poprzez realizację projektów i programów służących edukacji europejskiej uczniów i nauczycieli;
3) wdrażanie nowatorskich projektów edukacyjnych, metod nauczania i wychowania poprzez współorganizowanie konferencji, seminariów, konkursów i szkoleń;
4) wspieranie przedsięwzięć służących umocnieniu wychowawczej roli rodziny;
5) wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych, których celem będzie profilaktyka uzależnień.
7. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) wspieranie działań służących ochronie miejsc pamięci, dóbr kultury i tradycji;
2) wspieranie i promowanie twórczości lokalnych artystów;
3) współorganizowanie konkursów, festiwali muzycznych, olimpiad tematycznych o zasięgu powiatowym;
4) współorganizowanie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe Powiatu;
5) wspieranie działań służących edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;
6) wspieranie działań służących integracji i aktywizacji osób starszych.
8. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) współorganizowanie i wspieranie imprez rekreacyjno-sportowych;
2) wspieranie przedsięwzięć i programów mających na celu usportowienie dzieci i młodzieży;
3) współorganizowanie akcji promujących bezpieczeństwo podczas aktywnego spędzania czasu wolnego;
4) wspieranie działań służących integracji międzypokoleniowej;
5) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na terenie Powiatu.
9. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
10. Promocji i organizacji wolontariatu:
1) propagowanie idei odbywania wolontariatu w organizacjach pozarządowych wśród uczniów szkół powiatu będzińskiego oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
11. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Rozdział 7.
Okres realizacji Programu
§ 7. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Rozdział 8.
Sposób realizacji Programu
§ 8. Cele zawarte w Programie realizowane będą poprzez:
1) wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie, zgodnie z ustawą;
2) obejmowanie patronatem Starosty Będzińskiego projektów i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe;
3) prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych;
4) promowanie działalności organizacji pozarządowych, za pośrednictwem strony internetowej Powiatu i czasopisma samorządowego;
5) współorganizowanie przedsięwzięć, których tematyka wpisuje się w zakres przedmiotowy Programu;
6) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń i sprzętów stanowiących własność Powiatu;
7) wspieranie, promowanie i rozwijanie idei wolontariatu oraz wykorzystywanie potencjału wolontariuszy.
Rozdział 9.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu
§ 9. Na realizację Programu planuje się środki w wysokości 396 020,00 zł w tym:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 10 000,00 zł,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 10 000,00 zł,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej: 192 060,00 zł,
- zapewnienie okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: 183 960,00 zł.
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji Programu
§ 10. Ocena realizacji Programu odbywa się w oparciu o następujące mierniki:
1) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;
2) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych;
3) liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe;
4) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych;
5) liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych;
6) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;
7) formy i zakres współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym.
§ 11. 1. Z realizacji Programu Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych przygotowuje sprawozdanie w oparciu o mierniki oraz:
1) sprawozdania cząstkowe sporządzone przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
2) sprawozdania cząstkowe sporządzone przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd przedkłada Radzie do dnia 31 maja 2025 roku oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
Rozdział 11.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
§ 12. 1. Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych przygotował projekt Programu i przeprowadził jego konsultacje zgodnie z zapisami Uchwały Nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. określającej szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Projekt Programu umieszczony został:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa (www.bip.powiat.bedzin.pl);
2) na oficjalnej stronie internetowej Powiatu w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych (www.powiat.bedzin.pl);
3) na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa przy ul. Jana Sączewskiego 6;
4) w wersji papierowej w Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych.
3. Opinie i uwagi odnośnie konsultowanego Programu można było składać w terminie 10 dni kalendarzowych od daty udostępnienia projektu Programu, w formie pisemnego stanowiska złożonego do Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych lub wysłanego pocztą elektroniczną na adres ngo@powiat.bedzin.pl.
4. W wyznaczonym terminie do Wydziału Zdrowia i Organizacji Pozarządowych nie wpłynęły opinie ani uwagi odnośnie konsultowanego Programu.
5. Projekt Programu został przekazany Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w celu zaopiniowania.
6. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt Programu pozytywnie, bez uwag.
Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 13. 1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert.
2. Komisja konkursowa powoływana jest uchwałą Zarządu.
3. Za pracę komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodniczący, powołany uchwałą Zarządu.
4. Członkowie komisji konkursowej zobowiązani są do opiniowania ofert w formie pisemnej, zgodnie z kryteriami wyszczególnionymi w ustawie. Na podstawie opinii członków komisji sporządzane jest stanowisko komisji konkursowej.
5. Obsługę administracyjną komisji konkursowej prowadzą pracownicy odpowiedzialnej merytorycznie komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej. Każde posiedzenie komisji konkursowej jest protokołowane. Protokoły z posiedzeń, oświadczenia oraz inne dokumenty powstałe w czasie prac komisji konkursowej przechowywane są w zbiorze akt odpowiedzialnej merytorycznie komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej.
6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert, zwierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego i wysokość przyznanych środków publicznych ogłaszane są niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa przy ul. Jana Sączewskiego 6.

 

 

Kategoria: NGO15 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-11-07 Program współpracy Powiatu Będzińskiego na 2024 rok.pdf
ilość pobrań: 70
Program współpracy Powiatu Będzińskiego na 2024 rok.pdf 1,56MB zobacz

 

___________________________________________________________________________________________________________

Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje prowadzone są na podstawie:

art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),

Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 5.09.2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 14.09.2023 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.powiat.bedzin.pl
 • na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce „Program współpracy”


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2023 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób:

 • w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,
 • w formie elektronicznej na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Kategoria: Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-09-06 Program wspolpracy 2024.pdf
ilość pobrań: 66
Program wspolpracy 2024.pdf 575,62KB zobacz

 

  _________________________________________________________________________________________________________________________

Program współpracy

Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

Kategoria: Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-03 Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.pdf
ilość pobrań: 125
Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.pdf 431,31KB zobacz

                    ___________________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o

 Konsultacje prowadzone są na podstawie:

 • art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.),
 • Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.09.2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 26.09.2022 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

 •  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.powiat.bedzin.pl 
 • na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce „Program współpracy”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2022 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób 

    1. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,
    2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,
    3. w formie elektronicznej na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 

 

Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

Kategoria: Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-03 Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.pdf
ilość pobrań: 134
Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.pdf 419,15KB zobacz

 

do góry