• Tłumacz języka migowego
BIP
19/02 2024
#Aktualności #Ogłoszenia

Zmiana przepisów w licencji na przewóz osób

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), przedsiębiorcy posiadający wydaną przed dniem 17 września 2023 r. licencję:

  • na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
  • na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 i art. 8 ust. 3 pkt 3a tejże ustawy, tj.:

- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz;

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz;

- prawo jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz.

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

W przypadku natomiast spełnienia przez przedsiębiorców powyższych wymagań licencje zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.

Organem, o którym mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

do góry