• Tłumacz języka migowego
BIP
27/02 2024
#Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych

Starosta Będziński zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych z zakresu działania Biura Gospodarki Nieruchomościami

1. Rzeczoznawcy majątkowi, ubiegający się o wpis na Listę składają następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z akceptacją Cennika (Załącznik Nr 1 Regulaminu),
2) kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości,
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
5) pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, z których wynika, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę, rzeczoznawca majątkowy (nie firma), wykonał prawidłowo łącznie, co najmniej 100 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych opisanych w § 1 zarządzenia,
6) oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Przed złożeniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z treścią:
Zarządzenia Nr 9/2022 Starosty Będzińskiego z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych z zakresu działania Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy z późn. zm., które dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.bedzin.pl w zakładce Komunikaty Urzędowe oraz Ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce Uchwały, Zarządzenia - Biura Gospodarki Nieruchomościami.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 6 marca 2024r. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Będzinie lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin – z dopiskiem Biuro Gospodarki Nieruchomościami. O kolejności wpisu rzeczoznawcy majątkowego na Listę decyduje data wpływu kompletnego wniosku do Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest Cennik Starostwa Powiatowego w Będzinie, stanowiący załącznik do regulaminu określającego zasady prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych – zarządzenie Nr 9/2022 Starosty Będzińskiego z dnia 11 lutego 2022r.

Powołanie rzeczoznawcy majątkowego następować będzie w drodze postanowienia wydanego na podstawie art.123 w związku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U.2023 poz. 775 z późn. zm.).

Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udzielają pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pod nr tel. (32) 36 80 782 lub (32) 36 80 781.

 

z up. Starosty Będzińskiego
Iwona Fabiszak
Kierownik
Biuro Gospodarki Nieruchomościami

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2024-02-27 wniosek(1).doc
ilość pobrań: 18
wniosek(1).doc 53KB -
docx 2024-02-27 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO(1).docx
ilość pobrań: 18
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO(1).docx 15,73KB -

do góry