• Tłumacz języka migowego
BIP
14/10 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Będzin, obręb Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na  podstawie art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6   ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z póź.zm )  oraz zarządzenia nr 358/22 Wojewody Śląskiego z dnia 16 września 2022 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Będzin

Informuje o przeznaczeniu : do sprzedaży  w  trybie bezprzetargowym  nieruchomości  wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Będzin, obręb Łagisza w rejonie  ulicy Odkrywkowej.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  2459 o  pow. 180 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol Ba - tereny przemysłowe,  obręb Łagisza,  dla  których  V  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00061559/1 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość   gruntowa  niezabudowana  będąca  własnością   Skarbu  Państwa,   położona   jest  w Będzinie, przy ul. Odkrywkowej, obręb Łagisza. Działka ma kształt regularny, mocno wydłużony. Brak możliwości jej samodzielnego  zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Działka nr 2459 zbywana będzie na poprawę  warunków  zagospodarowania  działek  sąsiednich nr 3953, 3920, 3955, 3959, 3957, 3956  o łącznej powierzchni 6178 m². Teren działki płaski, nieogrodzony. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu. Działka posiada możliwość dostępu do uzbrojenia terenu w postaci: sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.  Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny produkcyjno-usługowe, tereny niezabudowane  poprzemysłowe  (częściowo zrekultywowane)  oraz tereny zadrzewione i zalesione, w dalszej odległości znajdują się tereny usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dostęp poprzez działki sąsiednie będące własnością osób trzecich.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie   z   Uchwałą   nr   IV/21/2015   Rady   Miejskiej   Będzina  z  dnia  28.01.2015 r.  w  sprawie  „ miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Będzina  dla  terenu  położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej i potoku Psarskiego” przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 2.MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

CENA  NIERUCHOMOŚCI:  60.000,00 zł netto

Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

 DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana   będzie   w   trybie   bezprzetargowym  celem możliwości  poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działki nr  3953, 3920, 3955, 3959, 3957, 3956 będących własnością osoby prawnej.  Cena  nieruchomości, płatna  jest  w  całości  przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj: od  14.10.2022r. do 25.11.2022r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Podpis

Starosta Będziński         

   

Wywieszono: ……………………..

Zdjęto: …………………….

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Będzin, obręb Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej..pdf
ilość pobrań: 83
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Będzin, obręb Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej..pdf 748,62KB zobacz

do góry