• Tłumacz języka migowego
BIP
21/04 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu na okres 3 lat - Psary, działka numer 167/4.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344)
Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat nieruchomość usytuowaną w Psarach


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Psarach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 167/4 o powierzchni całkowitej 16m2, obręb Strzyżowice, stanowiąca użytek (dr) - drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00050381/2 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieje ostrzeżenie o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w stosunku do innej działki. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości osób fizycznych stanowiąc jej przedłużenie. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie jest zajęta pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 913.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/371/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010r. przedmiotowa działka przeznaczona jest na tereny dróg publicznych klasy głównej - symbol planu 1KDG1/2.

CEL NAJMU: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki, wykorzystywanej na cele rekreacyjne.

POWIERZCHNIA NAJMU: 16m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata
WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 1,10 zł netto/m2, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-04-21 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu na okres 3 lat - Psary, działka numer 167/4
ilość pobrań: 108
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu na okres 3 lat - Psary, działka numer 167/4 682,88KB zobacz

do góry