• Tłumacz języka migowego
BIP
21/04 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu części nieruchomości położnych w Będzinie przy ulicy Koszelew.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344) oraz Zarządzenia Nr 85/23 Wojewody Śląskiego z dnia 29 marca 2023r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy najmu części nieruchomości Skarbu Państwa, położnych w Będzinie przy ulicy Koszelew
Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie


OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
1.Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Koszelew, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/7 o powierzchni całkowitej 31m2, stanowiąca użytek (B) - tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00030161/8 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.
2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Koszelew, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/33 o powierzchni całkowitej 1739m2, stanowiąca użytek (B) - tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III widnieją wpisy dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego związanego z ustanowieniem służebności drogi koniecznej przebiegającej przez działkę 13/33 oraz ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi działkami. Dział IV wolny od wpisów.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość oznaczona numerem 13/7 położona jest w Będzinie przy ul. Koszelew i zabudowana jest garażem będącym własnością osób trzecich. Nieruchomość oznaczona numerem 13/33 położona jest w Będzinie przy ul. Koszelew i stanowi drogę dojazdową do garaży.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

CEL NAJMU: pod garaż, droga dojazdowa

POWIERZCHNIA NAJMU: pod garaż 31m2, droga dojazdowa 72,45m2
CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata
WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 2,80 zł netto/m2 za grunt pod garażem oraz 0,45 zł netto/m2 za drogę dojazdową, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-04-21 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu części nieruchomości położnych w Będzinie przy ulicy Koszelew..pdf
ilość pobrań: 130
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu części nieruchomości położnych w Będzinie przy ulicy Koszelew..pdf 845,53KB zobacz

do góry