• Tłumacz języka migowego
BIP
14/10 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.)

 

Starosta Będziński

przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat nieruchomość usytuowaną w Będzinie

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Małobądzkiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 184/1 o powierzchni całkowitej 143m2, stanowiąca użytek (dr) - drogi, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00051102/0 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość oznaczona numerem 184/1 położona jest w Będzinie przy ul. Małobądzkiej i stanowi teren poza pasem drogowym drogi powiatowej - ul. Małobądzkiej w Będzinie.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016r. (Dz.U.Woj. Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016r., poz. 6847) przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (symbol planu F12.MN-U)

 

CEL NAJMU: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki, wykorzystywanej na cele handlowo-usługowe, przemysłowe i magazynowo-składowe.

                                                     

POWIERZCHNIA NAJMU:  143m2

                                              

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 2,20 zł netto/m2, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI

SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-10-14 Wykaz - dz. 184.1 Będzin.pdf
ilość pobrań: 18
Wykaz - dz. 184.1 Będzin.pdf 677,27KB zobacz

do góry