• Tłumacz języka migowego
BIP
07/06 2024
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, działka numer 22/1

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 144/24 Wojewody Śląskiego z dnia 14 maja 2024r. w sprawie wyrażenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Będzinie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony nieruchomość położoną w Będzinie
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 22/1 o powierzchni całkowitej 483m2, arkusz mapy 3 stanowiąca użytek (Ti) – inne tereny komunikacyjne, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00035051/9 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość oznaczona numerem 22/1 położona jest w Będzinie przy ul. Gzichowskiej. Na terenie nieruchomości znajduje się czynne torowisko tramwajowe.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwała Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/398/2013 z dnia 30 września 2013r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny wydzielonego transportu tramwajowego.

CEL NAJMU: infrastruktura techniczna tj. czynne torowisko tramwajowe
POWIERZCHNIA NAJMU: 483m2
CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: nieoznaczony
WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 150% stawki tj. 225 zł za pierwsze 100m2 + 0,80 zł za każdy następny m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Biuro Gospodarki Nieruchomościami ogłoszenia 2024
pdf 2024-06-07 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, działka numer 221.pdf
ilość pobrań: 22
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Będzin, działka numer 221.pdf 700,79KB zobacz

do góry