• Tłumacz języka migowego
BIP
28/08 2023
#Ogłoszenia

Otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku na terenie Powiatu Będzińskiego

Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2023.571 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.
§ 2. Zatwierdzić treść ogłoszenia o naborze opisanym w §1, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieścić w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 6, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod adresem: http://www.bip.powiat.bedzin.pl/ oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl/.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Biura Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Będzińskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.

1. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:
a) być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji pozarządowej i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu.
b) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji Konkursowej.
2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku na terenie Powiatu Będzińskiego
3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku na terenie Powiatu Będzińskiego.
4. Członkowstwo wygasa z dniem 30 listopada 2023 r.
5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
6. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji podpisane przez kandydatów oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej, przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: npp@powiat.bedzin.pl lub pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Zgłoszenia można składać także w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.
7. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 29 września 2023 r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.
8. Spośród zgłoszonych kandydatur Starosta Będziński zaprosi dwóch przedstawicieli
organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej.

Kategoria: Otwarty nabór na członków Komisji Konkursowej [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2023-08-28 formularz zgłoszeniowy.doc
ilość pobrań: 10
formularz zgłoszeniowy.doc 36,5KB -
pdf 2023-08-28 Uchwała ZPB nr 105_23 z dnia 22.08.2023r..pdf
ilość pobrań: 15
Uchwała ZPB nr 105_23 z dnia 22.08.2023r..pdf 100,22KB zobacz
do góry