• Tłumacz języka migowego
BIP
25/03 2024
#Aktualności

LV Sesja Rady Powiatu Będzińskiego

LV Sesja Rady Powiatu Będzińskiego

W poniedziałek, 25 marca, odbyła się LV Sesja Rady Powiatu Będzińskiego, podczas której m.in. podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Będzińskim na lata 2024 – 2026 oraz w udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Trójcy w Będzinie polegające na konserwacji i restauracji XIX-wiecznego ołtarza snycerskiego zawierającego obraz św. Katarzyny Sieneńskiej, stanowiącego wyposażenie kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Będzinie. Przedstawiono także sprawozdania: z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy za 2023 rok, z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2025 za rok 2023, a także realizacji Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. Radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny Stanu Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Powiatu Będzińskiego za 2023 rok.  Z okazji zbliżającego się końca VI kadencji Rady Powiatu Będzińskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Powałka wraz ze Starostą Będzińskim Sebastianem Szaleńcem, wręczyli Radnym Rady Powiatu Będzińskiego podziękowania za wysiłek włożony w rozwój Powiatu Będzińskiego oraz intensywną pracę na rzecz jego mieszkańców.

LV Sesja Rady Powiatu Będzińskiego

LV Sesja Rady Powiatu Będzińskiego

13 zdjęć
do góry