• Tłumacz języka migowego
BIP
13/03 2023
#Aktualności #Komunikaty #Ogłoszenia

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH - KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH
STAROSTA BĘDZIŃSKI
Zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych z zakresu działania Biura Gospodarki Nieruchomościami


1. Rzeczoznawcy majątkowi, ubiegający się o wpis na Listę składają następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z akceptacją Cennika (Załącznik Nr 1 Regulaminu),
2) kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości,
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
4) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
5) pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, z których wynika, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę, rzeczoznawca majątkowy (nie firma), wykonał prawidłowo łącznie, co najmniej 100 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych opisanych w § 1 zarządzenia,
6) oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Przed złożeniem wniosku obowiązkowo należy zapoznać się z treścią:
Zarządzenia Nr 9/2022 Starosty Będzińskiego z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych z zakresu działania Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia listy z późn. zm., które dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.bedzin.pl w zakładce Komunikaty Urzędowe oraz Ogłoszenia Biura Gospodarki Nieruchomościami ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce Uchwały, Zarządzenia - Biura Gospodarki Nieruchomościami.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 20 marca 2023r. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Będzinie lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin - z dopiskiem Biuro Gospodarki Nieruchomościami. O kolejności wpisu rzeczoznawcy majątkowego na Listę decyduje data wpływu kompletnego wniosku do Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego jest Cennik Starostwa Powiatowego w Będzinie, stanowiący załącznik do regulaminu określającego zasady prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych - zarządzenie Nr 9/2022 Starosty Będzińskiego z dnia 11 lutego 2022r.

Powołanie rzeczoznawcy majątkowego następować będzie w drodze postanowienia wydanego na podstawie art.123 w związku z art. 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U.2022 poz. 2000 z późn. zm.).

Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udzielają pracownicy Biura Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie pod nr tel. (32) 36 80 782 lub (32) 36 80 781.

 

z up. Starosty Będzińskiego
Iwona Fabiszak
Kierownik
Biuro Gospodarki Nieruchomościami

 

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2023-03-13 wniosek.doc
ilość pobrań: 64
wniosek.doc 53KB -
docx 2023-03-13 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO.docx
ilość pobrań: 64
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO.docx 15,71KB -
pdf 2023-03-13 Zarządzenie nr 22_2023.pdf
ilość pobrań: 110
Zarządzenie nr 22_2023.pdf 57,92KB zobacz
pdf 2023-03-13 Zarządzenie nr 9_2022.pdf
ilość pobrań: 152
Zarządzenie nr 9_2022.pdf 384,89KB zobacz

do góry