• Tłumacz języka migowego
BIP
24/02 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Siewierz

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm. ) oraz zarządzenia nr 10/23 Wojewody Śląskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Siewierz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Siewierzu w rejonie ul. Nad Zalewem

Informuje o przeznaczeniu :

do zbycia w drodze darowizny w trybie art.13 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Gminy Siewierz nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Siewierzu w rejonie ul. Nad Zalewem.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działki oznaczone geodezyjnie nr 8788/1, 8788/2, 8788/3, 8788/4 o łącznej pow. 3755 m2, położonych w Siewierzu, oznaczone użytkiem gruntowym o symbolu dr - drogi, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1Z/00067196/9, działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Siewierz przy ul. Nad Zalewem w centralnej części gminy. Teren nieruchomości o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej, grunt jest użytkowany, stanowi pas drogi dojazdowej. Nieruchomość o nawierzchni gruntowej. Działki gruntu w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren wydłużony typowy dla inwestycji liniowych. Teren nieruchomości płaski. Działki gruntu nie tworzą zwartego kompleksu funkcjonalno-użytkowego. Nieruchomość położona jest w strefie terenów leśnych, w pobliżu linii brzegowej jeziora. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni żwirowej. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Teren nieruchomości znajduje się na obszarze dla którego aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla ww. terenu obowiązuje Uchwała Nr XXI/247/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25.03.2021 r. w sprawie uchwalenia Zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz. Zgodnie ze studium nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

CENA NIERUCHOMOŚCI: 193.000,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami na cele drogowe, w tym z przeznaczeniem na budowę inwestycji drogi gminnej ulica Nad Zalewem w Siewierzu oraz jej utrzymywania.
2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

od 24.02.2023 do 07.04.2023

4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 ( I piętro ), zamieszczeniu na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
Podpis
Starosta Będziński

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Siewierz.pdf
ilość pobrań: 111
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Siewierz.pdf 676,73KB zobacz

do góry