• Tłumacz języka migowego
BIP
24/02 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, sprzedaży w trybie przetargu ustnego - Czeladź

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 451/22 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czeladzi, w rejonie ulicy Dehnelów

Informuje o przeznaczeniu :

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czeladzi, przy ulicy Dehnelów, Gmina Będzin.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 34/2 arkusz mapy 41 o pow. 19 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol Bi - inne tereny zabudowane, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00054916/0. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz pojedyncza zabudowa jednorodzinna, zabudowa usługowo-handlowa oraz zabudowa zespołami garażowymi, w dalszej odległości znajdują się tereny usługowo-produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren płaski, nieogrodzony. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada pośrednią możliwość dostępu do pełnego uzbrojenia: energii elektrycznej, wody, kanalizacji, teletechniki oraz gazu. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem garażu, murowanym, wolnostojącym o pow. użytkowej 16 m².

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr LVIII/941/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29.10.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź- „Stara Kolonia Saturn”, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 4KDZ- tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

CENA NIERUCHOMOŚCI: 10.000,00 zł netto
Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Nieruchomość sprzedawana będzie w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Cena nieruchomości, ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2. Zgodnie z art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1360 z póź.zm.) właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
3. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
4. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

od 24.02.2023 do 07.04.2023

5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Podpis
Starosta BędzińskiKategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - sprzedaży w trybie przetargu ustnego - Czeladź.pdf
ilość pobrań: 116
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - sprzedaży w trybie przetargu ustnego - Czeladź.pdf 727,53KB zobacz

do góry