• Tłumacz języka migowego
BIP
03/03 2023
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu położonej w Czeladzi przy ul. Niwa

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 35/23 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umów najmu części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czeladzi przy ul. Niwa
Starosta Będziński
przeznacza do najmu na okres do 31 października 2024r. część nieruchomości usytuowanej w Czeladzi.
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Czeladzi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 86 o powierzchni 10026m2, stanowiąca użytek (Ba) - tereny przemysłowe, karta mapy 18, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00014301/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość w części zabudowana jest garażami oraz magazynami.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladzi przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy usługowej - symbol planu 20U.

CEL NAJMU: magazynowo-składowe i produkcji - 300m2 zabudowanej nieruchomości i 50m2 nieruchomości gruntowej
drogi dojazdowe- 639,75m2 nieruchomości gruntowej
parking - 810 m2 nieruchomości gruntowej

POWIERZCHNIA NAJMU: 1799,75m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: do 31 października 2024r.
WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: magazynowo-składowe i przemysłowe 2,30 zł/m2 netto miesięcznie, drogi dojazdowe 0,60 zł/m2 netto miesięcznie, parkingi 1,40 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Wywieszono………………….
Zdjęto…………………………

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

do góry