• Tłumacz języka migowego
BIP
22/09 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Będzinie ul. Koszelew.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899)

Starosta Będziński

przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w  Będzinie

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

1.Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Koszelew, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/25  o powierzchni całkowitej 31m2, stanowiąca użytek (B) - tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00030161/8 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

2.Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Koszelew, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 13/33 o powierzchni całkowitej 1739m2, stanowiąca użytek (B) - tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00024796/3 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III widnieją wpisy dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego związanego z ustanowieniem służebności drogi koniecznej przebiegającej przez działkę 13/33 oraz ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi działkami. Dział IV wolny od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość oznaczona numerem 13/25 położona jest w Będzinie przy ul. Koszelew i zabudowana jest garażem będącym własnością osób trzecich. Nieruchomość oznaczona numerem 13/33 położona jest w Będzinie przy ul. Koszelew i stanowi drogę dojazdową do garaży.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu 2MW)

 

CEL NAJMU: pod garaż

                      droga dojazdowa

                                  

POWIERZCHNIA NAJMU:  pod garaż 31m2

                                           droga dojazdowa  72,45m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 2,80 zł netto/m2 za grunt pod garażem oraz  0,45 zł netto/m2 za drogę dojazdową, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono………………….

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-09-23 13.25 i 13.33 Będzin.pdf
ilość pobrań: 12
13.25 i 13.33 Będzin.pdf 811,17KB zobacz

do góry