• Tłumacz języka migowego
BIP
22/02 2023
#Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w imieniu Powiatu Będzińskiego informuje, że realizuje w 2023 roku resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu w roku 2023 Powiat Będziński otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 106 029,00 zł.
Całkowita wartość realizacji Programu w 2023 roku wynosi: 106 029,00 zł

Cel Programu

 1. a) Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Do kogo Program jest skierowany?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie w 2023 roku Program skierowało do pełnoletnich mieszkańców Powiatu Będzińskiego, będących osobami niepełnosprawnymi posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Realizator tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie zamierza objąć wsparciem w ramach programu 11 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Będzińskiego, w tym: 8 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną , 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pierwszeństwo do wsparcia w ramach programu będą miały osoby niepełnosprawne zamieszkujące samotnie, nie korzystające z usługi asystenta w mops/ops, opieki środowiskowej oraz osoby wobec których usługa była świadczona przez PCPR w roku ubiegłym.

Zakres usług:

Usługi asystencji osobistej mają w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

WYMAGANIA WOBEC ASYSTENTA

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
  asystent osoby niepełnosprawnej(1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym(2).
Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Będzińskiego do zgłaszania się do udziału w Programie.
Aby zostać objętym wsparciem usługi asystenckiej należy dokonać zgłoszenia na załączonym poniżej druku: Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.
Kartę zgłoszenia wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć do tut. Centrum Pomocy Rodzinie lub wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na e-mail: sekretariat@pcpr.bedzin.pl
Rekrutacja prowadzona będzie do momentu zrekrutowania pełnej liczby osób niepełnosprawnych, które mają zostać objęte wsparciem.

 

Informacji w sprawie Programu udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,
Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (pracownik Anna Surma)
ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin
tel.: 32 267 81 08, 697 513 10

 

(1) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
(2) Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

fundusz dofinansowanie

Kategoria: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-02-22 plakat_fundusz_celowy_420x297_2023.pdf
ilość pobrań: 105
plakat_fundusz_celowy_420x297_2023.pdf 704,15KB zobacz
pdf 2023-02-22 informacja AON 2023 Powiat będziński.pdf
ilość pobrań: 141
informacja AON 2023 Powiat będziński.pdf 293,88KB zobacz
do góry