• Tłumacz języka migowego
BIP
18/11 2022
#Ogłoszenia

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Żelisławice, Gmina Siewierz

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając  na  podstawie art. 37 ust.1, art. 38 oraz art.40 ust. 1 pkt 2   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm. ) w związku z art. 151   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm )

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Żelisławice, Gmina Siewierz

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  496/6 o  pow. 465 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol B - tereny mieszkaniowe,  obręb Żelisławice,  dla  której  V  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą CZ1Z/00058738/5 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość  gruntowa  będąca     własnością   Skarbu  Państwa,   położona   jest  w Żelisławicach, przy ul. Przyszłości, gmina Siewierz. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pojedyncza zabudowa usługowo - handlowa, tereny niezabudowane oraz obiekt oświaty. W dalszej odległości znajdują się tereny produkcyjno - przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej,  tereny zadrzewione i zalesione. Nieruchomość zabudowana jest fragmentem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pozostała część budynku położona jest na nieruchomości oznaczonej działką nr 494/3. Nieruchomość, oznaczona działką nr 496/6 posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego rombu. Teren nieruchomości płaski, ogrodzony. Częściowo została zagospodarowana jako ogród przydomowy. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja deszczowa oraz teletechnika. Wzdłuż południowej granicy działki, na jej terenie przebiega sieć teletechniczna.  

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Siewierz”, działka nr 496/6 położona jest na terenie oznaczonym jako obszary zabudowane - obszary ukształtowanej zabudowy wytwórczej i usługowej.

CENA WYWOŁAWCZA   NIERUCHOMOŚCI:  100.000,00 zł. netto.

Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

 

UZASADNIENIE WYBORU FORMY PRZETARGU:

Wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego dokonano  mając  na  uwadze art.151  ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny zgodnie z którym jeżeli przy wznoszeniu budynku przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu może żądać wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.

Przetarg ogranicza się do osób lub podmiotów, które spełniają następujące warunki:

- legitymują się własnością składnika budowlanego oraz własnością nieruchomości nr 494/3, sąsiadującego z  nieruchomością będącą przedmiotem przetargu,

-   posiadają umowę dzierżawy zawartą na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu.

UDZIAŁ W PRZETARGU OGRANICZONYM:

Osoby,  które  zamierzają  wziąć  udział  w  przetargu  ustnym  ograniczonym winne zgłosić ten fakt   w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w pokoju 113 w terminie do dnia 16 grudnia 2022r. do godz. 13:00 poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg ograniczony- ul. Przyszłości”.

Do zgłoszenia udziału w przetargu ograniczonym należy dołączyć:

-  kopię faktur dot. nabycia  budynku,

-  kopię umowy dzierżawy  nieruchomości na której znajduje się obiekt budowlany,

-  kopię umowy kupna-sprzedaży obiektu budowlanego w przypadku następców prawnych osób, które obiekt wybudowały z własnych środków,

-  wydruk elektronicznej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nr 494/3

lub

- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że obiekt budowlany posadowiony na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 496/6  został nabyty ze środków własnych oferenta lub jego poprzednika prawnego.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17 nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na rachunek 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16 grudnia  2022r.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

 

W przetargu ustnym ograniczonym mogą wziąć udział osoby, które zostaną zakwalifikowane do przetargu ustnego zgodnie z opublikowaną listą osób oraz wpłacą wadium w  wyznaczonym  terminie  i wymaganej wysokości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej   ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022r. o godz. 10:00 w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).

 

Stosownie do art. 41 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy  sprzedaży  organizator  przetargu  zawiadomi  osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz  odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona  z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

 Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

Informacji udziela: 

Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

                                                                                                                                                           

 

 Podpis

Starosta Będziński         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry