• Tłumacz języka migowego
BIP
02/06 2023
#Ogłoszenia

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Czeladzi - Działka nr 34/2

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.344. )
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Czeladzi, w rejonie ulicy Dehnelów

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 34/2 arkusz mapy 41 o pow. 19 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol Bi - inne tereny zabudowane, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00054916/0. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz pojedyncza zabudowa jednorodzinna, zabudowa usługowo-handlowa oraz zabudowa zespołami garażowymi, w dalszej odległości znajdują się tereny usługowo-produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświatowe. Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren płaski, nieogrodzony. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada pośrednią możliwość dostępu do pełnego uzbrojenia: energii elektrycznej, wody, kanalizacji, teletechniki oraz gazu. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem garażu, murowanym, wolnostojącym o pow. użytkowej 16 m².

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr LVIII/941/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29.10.2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź- „Stara Kolonia Saturn”, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 4KDZ- tereny dróg publicznych - drogi zbiorcze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000,00 zł netto (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 ). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości nie uwzględnia wartości składnika budowlanego.

UZASADNIENIE WYBORU FORMY PRZETARGU:
Wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego dokonano mając na uwadze art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny zgodnie z którym właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
Przetarg ogranicza się do osób lub podmiotów, które spełniają następujące warunki:
- legitymują się dokumentami związanymi z budową garażu, położonego na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
- posiadają umowę dzierżawy zawartą na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
- wybudowały obiekt ze środków własnych lub są następcami prawnymi osób, które wybudowały obiekt z własnych środków.

UDZIAŁ W PRZETARGU OGRANICZONYM:
Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu ustnym ograniczonym winne zgłosić ten fakt w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 w pokoju 113 w terminie do dnia 30 czerwca 2023r. do godz. 13:00 poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg ograniczony- ul. Dehnelów”.
Do zgłoszenia udziału w przetargu ograniczonym należy dołączyć:
- kopię dokumentów związanych z budową garażu,
- kopię umowy dzierżawy nieruchomości na której znajduje się obiekt budowlany (garaż),
- kopię umowy kupna-sprzedaży obiektu budowlanego (garażu) w przypadku następców prawnych osób, które obiekt wybudowały z własnych środków,
lub
- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że obiekt budowlany (garaż) posadowiony na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 34/2 został wybudowany ze środków własnych oferenta lub jego poprzednika prawnego.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17 nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wnosić w pieniądzu przelewem na rachunek : 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023r.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
W przetargu ustnym ograniczonym mogą wziąć udział osoby, które zostaną zakwalifikowane do przetargu ustnego zgodnie z opublikowaną listą osób oraz wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2023r. o godz. 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 ( I piętro ).

Stosownie do art. 41 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem miejscu i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

Informacji udziela:
Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.


Podpis
Starosta Będziński

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-06-02 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Czeladzi - Działka nr 342 .pdf
ilość pobrań: 51
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Czeladzi - Działka nr 342 .pdf 1,25MB zobacz

do góry