• Tłumacz języka migowego
BIP
26/01 2024
#Ogłoszenia

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone których przedmiotem jest sprzedaż części nieruchomości gruntowej, położonej w Siewierzu.

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2023r. poz.344 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/478/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Siewierzu, Uchwały Nr 118/23 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 19 września 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Siewierzu, obręb Siewierz przeznaczoną do sprzedaży ogłasza pierwsze  przetargi ustne nieograniczone

Przedmiotem przetargów jest sprzedaż części nieruchomości gruntowej, położonej w Siewierzu obręb Siewierz opisanej w księdze wieczystej nr CZ1Z/00074063/0 Sądu Rejonowego w Zawierciu. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:

  • działka numer 7689/71 o pow. 0,0848 ha użytek gruntowy RV i RVI - grunty orne wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce numer 7689/77 o pow.0,0430 ha użytek gruntowy RV- grunty orne,
  • działka numer 7689/72 o pow. 0,0763 ha, użytek gruntowy RV  - grunty orne wraz              z udziałem wynoszącym  1/6 części w działce numer 7689/77 o pow. 0,0430 ha użytek gruntowy RV- grunty orne,
  • działka numer 7689/73 o pow. 0,0852 ha użytek gruntowy RV i RVI - grunty orne wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce numer 7689/77 o pow. 0,0430 ha użytek gruntowy RV- grunty orne,
  • działka numer 7689/74 o pow. 0,0761 ha użytek gruntowy RV- grunty orne wraz z udziałem wynoszącym  1/6 części w działce numer 7689/77 o pow. 0,0430 ha użytek gruntowy RV- grunty orne.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów niezabudowanych częściowo zadrzewionych oraz pojedynczych domów jednorodzinnych. W pobliżu nieruchomości znajdują się tereny rekreacyjne nad zbiornikiem wodnym – Jezioro Przeczyckie. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, szkoła, kościół, obiekty użyteczności publicznej. Ww. działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej poprzez nieurządzoną drogę wewnętrzną oznaczoną nr działki 7689/77. Działki posiadają regularne kształty zbliżone do prostokątów i trapezów. Poprzez działki nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działki posiadają możliwość dostępu do infrastruktury technicznej: kablowej, i napowietrznej sieci energetycznej, sieci wodociągowej oraz gazociągu. Działki płaskie, porośnięte roślinnością niską oraz pojedynczymi drzewami (samosiejka) – roślinność wymaga wycinki.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XVI/196/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 października 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz – dzielnicy Jeziorna, przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 2MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 I. Cena wywoławcza działki numer 7689/71 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce numer 7689/77 wynosi 288.320,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 22.02.2024r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego.

Przetarg na sprzedaż działki 7689/71 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce 7689/77 odbędzie się dnia 28.02.2024r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 (I piętro).

II. Cena wywoławcza działki numer 7689/72 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce numer 7689/77 wynosi 259.420,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 22.02.2024r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego.

Przetarg na sprzedaż działki 7689/72 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce 7689/77 odbędzie się dnia 28.02.2024r. o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 (I piętro).

III. Cena wywoławcza działki numer 7689/73 wraz z udziałem wynoszącym  1/6 części  w działce numer 7689/77 wynosi 289.680,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 23.02.2024r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego.

Przetarg na sprzedaż działki 7689/73 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce 7689/77 odbędzie się dnia 29.02.2024r. o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 (I piętro).

 IV. Cena wywoławcza działki numer 7689/74 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce numer 7689/77 wynosi 258.740,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 23.02.2024r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego.

Przetarg na sprzedaż działki 7689/74 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce 7689/77 odbędzie się dnia 29.02.2024r. o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 (I piętro).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargów stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej (aktu notarialnego). Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą  dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zostało zamieszczone na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl i www.bip.powiat.bedzin.pl 

Informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński

Adam Szydłowski – Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Biuro Gospodarki Nieruchomościami ogłoszenia 2024
pdf 2024-01-26 Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych Siewierz, ul. Jeziorna .pdf
ilość pobrań: 51
Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych Siewierz, ul. Jeziorna .pdf 2,52MB zobacz
pdf 2024-01-26 mapka działki przy ulicy Jeziornej w Siewierzu.BGN1.pdf
ilość pobrań: 50
mapka działki przy ulicy Jeziornej w Siewierzu.BGN1.pdf 1,12MB zobacz

do góry