• Tłumacz języka migowego
BIP
26/01 2024
#Ogłoszenia

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Siewierzu

ZARZĄD POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

na podstawie art.38 oraz 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2023r. poz.344 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/478/2023 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Siewierzu, Uchwały Nr 118/23 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 19 września 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Siewierzu, obręb Siewierz przeznaczoną do sprzedaży ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Siewierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jaki działka numer 7689/75 o pow. 0,1005 ha użytek gruntowy RV i RVI- grunty orne wraz z udziałem wynoszącym  1/6 części w działce numer 7689/77 o pow.0,0430 ha użytek gruntowy RV- grunty orne i działka numer 7689/76 o pow. 0,0844 ha, użytek gruntowy RV- grunty orne wraz z udziałem wynoszącym  1/6 części w działce numer 7689/77 o pow. 0,0430 ha użytek gruntowy RV- grunty orne obręb Siewierz opisanej w księdze wieczystej nr CZ1Z/00074063/0 Sądu Rejonowego w Zawierciu. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. Nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Powiatu Będzińskiego. Własność: Powiat Będziński.

Pierwsze przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się w dniu 19.12.2023r.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów niezabudowanych częściowo zadrzewionych oraz pojedynczych domów jednorodzinnych. W pobliżu nieruchomości znajdują się tereny rekreacyjne nad zbiornikiem wodnym – Jezioro Przeczyckie. W dalszej odległości znajdują się pojedyncze obiekty usługowo-handlowe, szkoła, kościół, obiekty użyteczności publicznej. Ww. działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Działki posiadają regularne kształty zbliżone do trapezów. Poprzez działki nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działki posiadają możliwość dostępu do infrastruktury technicznej: kablowej, i napowietrznej sieci energetycznej, sieci wodociągowej oraz gazociągu. Działka płaska, porośnięta roślinnością niską oraz pojedynczymi drzewami (samosiejka) – roślinność wymaga wycinki.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XVI/196/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 października 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz – dzielnicy Jeziorna, przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 2MNi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

I. Cena wywoławcza działki 7689/75 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce 7689/77 wynosi 361.800,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 22.02.2024r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

II. Cena wywoławcza działki 7689/76 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce 7689/77 wynosi 303.840,00 zł netto (słownie: trzysta trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 22.02.2024r. na rachunek: 59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Powiatu Będzińskiego, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Powiatu Będzińskiego. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium, podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg na sprzedaż działki 7689/75 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce 7689/77 odbędzie się dnia 28.02.2024r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 (I piętro).

Przetarg na sprzedaż działki 7689/76 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w działce 7689/77   odbędzie się dnia 28.02.2024r. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 (I piętro).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego). Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą  dowód tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych /spółek cywilnych/ odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/. Oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

Zarząd Powiatu Będzińskiego zastrzega sobie prawo: odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym zawiadomieniem terminie i miejscu, celem podpisania umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2278).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz zostało zamieszczone na stronach internetowych: www.powiat.bedzin.pl i www.bip.powiat.bedzin.pl 

Informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.

 

Zarząd Powiatu Będzińskiego:

Dariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński

Adam Szydłowski – Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Biuro Gospodarki Nieruchomościami ogłoszenia 2024
pdf 2024-01-26 Ogłoszenie o II przetargach - Siewierz, ul. Jeziorna.pdf
ilość pobrań: 104
Ogłoszenie o II przetargach - Siewierz, ul. Jeziorna.pdf 2,19MB zobacz
pdf 2024-01-26 mapka działki przy ulicy Jeziornej w Siewierzu.BGN2.pdf
ilość pobrań: 130
mapka działki przy ulicy Jeziornej w Siewierzu.BGN2.pdf 1,42MB zobacz

do góry