• Tłumacz języka migowego
BIP
16/09 2022
#Ogłoszenia

Ogłoszenie Starosty Będzińskiego na pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Siemonia , Gmina Bobrowniki.

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając  na  podstawie art. 38   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm. )

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Siemonia , Gmina Bobrowniki

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  112/2 o  pow. 722 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RVI - grunty orne klasy VI, działka nr 114/3 o pow. 1431 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RVI - grunty orne klasy VI,  oraz   Br-RVI,   obręb  Siemonia,   dla   których   V  Wydział   Ksiąg   Wieczystych   Sądu       Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00062150/1 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Łączna pow. działek 2153 m².  Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość ma kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego wieloboku.  Działka  porośnięta  roślinnością  niską  oraz  częściowo  zakrzaczona i zadrzewiona (samosiejkami ). Nieruchomość nieogrodzona. Teren nieruchomości płaski.  Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.  W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega autostrada A1. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega sieć  uzbrojenia  technicznego w postaci gazociągu oraz wodociągu. Działka  posiada możliwość dostępu  do  infrastruktury  technicznej (w ulicy Kościuszki): sieci energetycznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej oraz gazociągu.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie  z  Uchwałą  nr  XLI/514/14  Rady  Gminy  Bobrowniki  z   dnia   29.05.2014r.   w    sprawie    „ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Bobrowniki ” przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: Si-5MNU- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, Si-3ZI - tereny zieleni nieurządzonej.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł netto (słownie : dwieście tysięcy złotych 00/100).

Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

Wadium w  wysokości  20 000,00 zł  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy złotych 00/100 )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do  dnia  14.10.2022 r.  na  rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się dnia 19.10.2022r. o godz. 10:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).

  1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.
  2. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
  3. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
  4. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl
  6. Informacji udziela: Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

 Podpis

    Starosta Będziński         

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
pdf 2022-09-16 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Siemonia.pdf
ilość pobrań: 11
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Siemonia.pdf 0,95MB zobacz

do góry