• Tłumacz języka migowego
BIP
16/09 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Żelisławice, przy ulicy Przyszłości, Gmina Siewierz.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z póź.zm ) w związku z art. 151 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1360 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 333/22 Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Żelisławice

Informuje o przeznaczeniu :do sprzedaży  w  trybie przetargu ustnego ograniczonego  nieruchomości  wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Żelisławice, przy ulicy Przyszłości,  Gmina Siewierz.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  496/6 o  pow. 465 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol B - tereny mieszkaniowe,  obręb Żelisławice,  dla  których  V  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą CZ1Z/00058738/5 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość  gruntowa  będąca     własnością   Skarbu  Państwa,   położona   jest  w Żelisławicach, przy ul. Przyszłości, gmina Siewierz. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pojedyncza zabudowa usługowo - handlowa, tereny niezabudowane oraz obiekt oświaty. W dalszej odległości znajdują się tereny produkcyjno - przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej,  tereny zadrzewione i zalesione. Nieruchomość zabudowana jest fragmentem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pozostała część budynku położona jest na nieruchomości oznaczonej działką nr 494/3. Nieruchomość, oznaczona działką nr 496/6 posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego rombu. Teren nieruchomości płaski, ogrodzony. Częściowo została zagospodarowana jako ogród przydomowy. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja deszczowa oraz teletechnika. Wzdłuż południowej granicy działki, na jej terenie przebiega sieć teletechniczna.  

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Siewierz”, działka nr 496/6 położona jest na terenie oznaczonym jako obszary zabudowane - obszary ukształtowanej zabudowy wytwórczej i usługowej.

CENA  NIERUCHOMOŚCI:  100.000,00 zł netto

Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

 DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Nieruchomość  sprzedawana   będzie   w   drodze   przetargu ustnego ograniczonego.  Cena  nieruchomości,  ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
  2. Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1360 z póź.zm.) jeżeli przy wznoszeniu budynku przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu może żądać wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.
  3. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  4. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:od  16.09.2022r. do   28.10.2022r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy  wykaz   podlega   wywieszeniu  na  okres  21 dni  w  siedzibach  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Podpis

Starosta Będziński         

Wywieszono: ……………………..

 

Zdjęto: …………………….

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-09-16 SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGU - ŻELISŁAWICE.pdf
ilość pobrań: 22
SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGU - ŻELISŁAWICE.pdf 768,77KB zobacz

do góry