• Tłumacz języka migowego
BIP
10/02 2023
#Ogłoszenia

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rogoźnik, Gmina Bobrowniki

Starosta Będziński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

Działając  na  podstawie art. 38 i art. 39 ust. 2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm. )

ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rogoźnik, Gmina Bobrowniki

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  2645 o  pow. 857 m², obręb Rogoźnik, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV i RIVb - grunty orne klasy V i IVb, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00027644/4 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Bobrowniki, obręb Rogoźnik,  w rejonie ul. Gawczyce. Działka ma kształt zbliżony do bardzo wydłużonego prostokąta - szer. działki około 7m.  Z  uwagi   na  kształt   działki   brak   możliwości   jej   samodzielnego   zagospodarowania   zgodnie   z przeznaczeniem.  Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych, częściowo użytkowanych rolniczo. Nie posiada dostępu do drogi publicznej - działka położona w drugiej linii zabudowy.  Po stronie nowonabywcy będzie należało  uregulowanie zasad dojazdu do przedmiotowej działki.  Działka porośnięta jest roślinnością niską oraz częściowo zakrzaczona jest samosiejkami. Nieruchomość nieogrodzona. Poprzez działkę nie przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej (sieci w ulicy Gawczyce): sieci energetycznej, sieci wodociągowej oraz gazociągu.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/512/14 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29.05.2014r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Rogoźnik”, przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:  R-33MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

 

 

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60 000,00 zł netto (słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w  wysokości 23%.
 2. Wadium w  wysokości  6 000,00 zł  (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do  dnia  10.03.2023 r.  na   rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 15.03.2023r. o godz. 10:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).
 4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.
 5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
 6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 08.06.2022 r.
 7. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 07.09.2022 r.
 8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 19.10.2022 r.
 9. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
 10. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).

 

 

 1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na  stronie internetowej:  www.powiat.bedzin.pl  oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl.
 2. Informacji udziela: Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784.                

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Podpis

    Starosta Będziński 

    

    

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2023-02-10 Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rogoźnik, Gmina Bobrowniki
ilość pobrań: 96
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rogoźnik, Gmina Bobrowniki 0,98MB zobacz

do góry