• Tłumacz języka migowego
BIP

Klauzula informacyjna

INFORMACJA OGÓLNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM W BĘDZINIE

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODOoraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 

ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie jest Starosta Będziński. Główna siedziba Starostwa Powiatowego w Będzinie znajduje się przy ul. Sączewskiego 6,  42-500 Będzin, telefon: +48 32 368 07 00; + 48 32 368 07 50; e-mail:  WYŚLIJ WIADOMOŚĆ; adres WWW: www.powiat.bedzin.pl, www.bip.powiat.bedzin.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Bartłomieja Czaudernę, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

CELE I  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Starostwu Powiatowemu w Będzinie określonych przepisami prawa, w szczególności określonych ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie w celu realizacji przysługujących Starostwu uprawnień, bądź spełnienia przez Starostwo obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  3. W określonych sytuacjach przetwarzanie może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej.

    Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym Administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego. Mogą to być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1)     dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)     sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)     usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

4)     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

5)     przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ŹRÓDŁA DANYCH.

Pani/Pana dane są zbierane bezpośrednio lub pozyskiwane w sposób inny, w szczególności od podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJA NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana może być wymogiem ustawowym lub umownym.

1)     W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2)     W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować umowy i związanych z nią obowiązków.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO .

do góry