• Tłumacz języka migowego
BIP
18/06 2024
#Aktualności

Zmiany w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Zmiany w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Przedłużenie Okresu Obowiązywania Szczególnych Rozwiązań Prawnych

Jedną z najważniejszych zmian w nowelizacji ustawy jest przedłużenie do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, przybyłych w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny. Dotyczy to również okresu ważności wydanych lub udzielonych obywatelom Ukrainy dokumentów, takich jak:

 • Wizy krajowe
 • Zezwolenia na pobyt czasowy
 • Karty pobytu
 • Polskie dokumenty tożsamości cudzoziemca
 • Dokumenty „zgoda na pobyt tolerowany”

Termin Złożenia Wniosku o Nadanie Numeru PESEL

Kolejną ważną zmianą jest zmiana terminu na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR. Obecnie wniosek ten musi być złożony „niezwłocznie po przybyciu” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dotychczasowych 30 dni od dnia przybycia.

Zmiany w Zakresie Dostępu do Rynku Pracy

W aktualnym stanie prawnym obywatel Ukrainy przebywający legalnie w Polsce może podjąć pracę u każdego pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Jedynym warunkiem jest złożenie przez pracodawcę powiadomienia (wyłącznie elektronicznie) w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Ponadto, każdy legalnie przebywający obywatel Ukrainy może zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian dotyczących dostępu do rynku pracy:

 • Skrócenie terminu na przesłanie powiadomienia: Zmniejszono czas, w którym pracodawca musi przesłać powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy z 14 do 7 dni.
 • Nowe powiadomienia przy zmianach umowy: Wprowadzono obowiązek złożenia kolejnego powiadomienia w przypadku zmiany rodzaju umowy, stanowiska, rodzaju wykonywanej pracy, zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy, a także obniżenia stawki wynagrodzenia.
 • Wymóg minimalnego wynagrodzenia: Powiadomienia muszą teraz zawierać informacje o co najmniej minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub minimalnej stawce godzinowej.
 • Powiadomienie o decyzji o zezwoleniu na pobyt: Obywatel Ukrainy ma obowiązek powiadomić pracodawcę o doręczeniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy
  i pracę.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.07.2024r.

do góry