• Tłumacz języka migowego
BIP
09/12 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działka nr 118/2, Będzin

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z póź.zm ) oraz zarządzenia nr 387/22 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Będzin

Informuje o przeznaczeniu :

do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Będzin, przy ulicy Rolniczej, Gmina Będzin.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:
Działka nr 118/2 arkusz mapy 31 o pow. 274 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol Ba - tereny przemysłowe, obręb Będzin, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00001580/9. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa będąca własnością Skarbu Państwa, położona jest w Będzinie, przy ul. Rolniczej, gmina Będzin. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz tereny zabudowy usługowo - handlowej. W dalszej odległości znajdują się tereny ogrodów działkowych, obiekty użyteczności publicznej, obiekty oświaty. Nieruchomość, oznaczona działką nr 118/2 posiada kształt regularny, zbliżony do rombu. Porośnięta jest niską roślinnością. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XXVII/208/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30.11.2016r. w „sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz”, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: B17.Ksp-U - teren parkingów powierzchniowych i zabudowy usługowej.
Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

CENA NIERUCHOMOŚCI: 100.000,00 zł netto
Podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do ceny nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Nieruchomość sprzedawana będzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości, ustalona w przetargu, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Starostwa Powiatowego w Będzinie.
2. Nabywców będących cudzoziemcami wiąże ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
3. Osobom posiadającym uprawnienia wynikające z przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej cytowanej ustawy, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj:

od 09.12.2022r. do 20.01.2023r.

4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113, tel. 32 3680784, 32 3680781.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Podpis
Starosta Będziński

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-12-09 118.2.pdf
ilość pobrań: 76
118.2.pdf 662,99KB zobacz

do góry