• Tłumacz języka migowego
BIP
11/07 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - działka numer 1095/5

Herb Powiatu Będzińskiego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 188/22 Wojewody Śląskiego z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umów najmu części nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Wojkowicach przy ul.
Fabrycznej.

Starosta Będziński

przeznacza do oddania w najem na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej   w  Będzinie

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

1.Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Wojkowicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1095/5 o powierzchni całkowitej 6394m2, stanowiąca użytek (Ti) -inne tereny komunikacyjne, opisana w księdze wieczystej  nr KA1B/00028594/1 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

  1. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Wojkowicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1106 o powierzchni całkowitej 4944m2, stanowiąca użytek (Ti) -inne tereny komunikacyjne, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00058768/5 Sądu Rejonowego w Będzinie. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis dotyczący służebności przesyłu polegającej na: prawie posadowienia i przebiegu infrastruktury telekomunikacyjnej, prawie całodobowego dostępu służb technicznych, ograniczeniu uprawnień każdoczesnego właściciela nieruchomości w korzystaniu z pasa technicznego o pow. 22 m2 polegających na zakazie wykonywania prac ziemnych ciężkim sprzętem mechanicznym w rejonie infrastruktury teletechnicznej. Dział IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Ww. nieruchomości w części wykorzystywane są na dojazd do działek będących własnością spółek. Pozostała część nieruchomości stanowi teren zarośnięty zielenią wysoką oraz skarpę.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Wojkowice Nr XXXVI/313/2013 z dnia 26.02.2013r., oraz Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętej Uchwałą Nr L.482.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 maja 2014r. i Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętej Uchwała Nr XXXVI.302.2021 Rady Miasta Wojkowice działka 1095/5 przeznaczona jest pod: tereny dróg zbiorczych, tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno-magazynową, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, tereny dróg lokalnych, strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej. Działka nr 1106 przeznaczona jest pod: tereny dróg zbiorczych, tereny produkcji z zabudową przemysłową i techniczno-magazynową, tereny dróg dojazdowych.

CEL NAJMU: drogi dojazdowe

POWIERZCHNIA NAJMU:  228m2 z działki nr 1106, 2m2 z działki 1095/5

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA:  do 3 lat

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 0,45zł netto/m2, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-07-11 najem 1095.5 i 1106.pdf
ilość pobrań: 42
najem 1095.5 i 1106.pdf 209,55KB zobacz

do góry