• Tłumacz języka migowego
BIP
15/07 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - działka numer 105/2

Herb Powiatu Będzińskiego

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.)

Starosta Będziński

przeznacza do oddania w najem na okres 2 lat części nieruchomości usytuowanej  w  Będzinie

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Będzinie przy ul. Norberta Barlickiego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 105/2 o powierzchni całkowitej 1069m2, obręb Grodziec stanowiąca użytek (bp) -zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00053222/1 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość oznaczona numerem 105/2 położona jest w Będzinie-Grodźcu przy ul. Norberta Barlickiego. Działka w całości zlokalizowana jest poza pasem drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej.            

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec, zatwierdzonym Uchwała nr LII/570/2006 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2006 roku (Dz.U woj. Śląskiego Nr 54 poz. 1509 z dnia 09 maja 2006r.) niewielka część ww. działki przeznaczona jest pod: tereny komunikacji (symbol planu 1KDL). Dla pozostałej przeważającej części działki dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina , z dniem 1 stycznia 2004r. utracił ważność i na tym obszarze gmina nie ma planu. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym Uchwałą nr XLII/398/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2013r., które jednakże nie jest aktem prawa miejscowego, przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: tereny obiektów usługowych (symbol planu U-3)  

CEL NAJMU: parking

                       

POWIERZCHNIA NAJMU:  600m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA:  2 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 1,40 zł netto/m2, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:  do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego  w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

Wywieszono………………….

Zdjęto…………………………

 

Sporządziła: Monika Zachariasz

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-08-04 najem 105.2.pdf
ilość pobrań: 71
najem 105.2.pdf 202,2KB zobacz

do góry