• Tłumacz języka migowego
BIP
27/07 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu - Siewierz

Herb Powiatu

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899)

Starosta Będziński przeznacza do oddania w najem na okres 2 lat część nieruchomości usytuowanej w Siewierzu

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW: 1.Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Siewierzu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 533/1 o powierzchni całkowitej 3018m2, obręb Wojkowice Kościelne stanowiąca użytek (RIV) - rola (807 m2) i (ŁIV) - łąka (2211m2), opisana w księdze wieczystej nr CZ1Z/00060262/4 Sądu Rejonowego w Będzinie. Dział III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość oznaczona numerem 533/1 położona jest w Wojkowicach Kościelnych i stanowi niezagospodarowany teren.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu drogi ekspresowej na odcinku Pyrzowice-Podwarpie w Gminie Siewierz”, uchwalonego Uchwała Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XLIX/315/2002 z dnia 26 marca 2002r. opublikowaną w Dz.U.Woj. Śląskiego Nr 26 z dnia 19 kwietnia 2002r., poz. 923, który częściowo utracił moc w 2014r. przedmiotowa działka leży na terenie usługowo-produkcyjnym z ograniczeniami technicznymi (symbol planu PU)

 

CEL NAJMU: droga dojazdowa POWIERZCHNIA NAJMU: 130m2 CZAS NA KTÓRY UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA: 2 lata WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU: 0,45 zł netto/m2, płatne w stosunku miesięcznym. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17 (I piętro) i Jana Sączewskiego 6 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl oraz na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.


STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

 

do góry