• Tłumacz języka migowego
BIP
23/09 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomość usytuowanej w Psarach działka numer 294/13.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 324/22 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie udzielenia zgody Staroście Będzińskiemu na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Psarach.

Starosta Będziński

przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat  część nieruchomość usytuowanej w  Psarach.                                  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW:              

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Psarach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 294/13, o powierzchni  115m2, obręb Psary stanowiąca użytek (B) - tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00057523/9 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa stanowi teren zielony, który bezpośrednio przylega do działki wnioskodawcy poprawiając jej sposób zagospodarowania.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Psary nr XLVIII/395/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary (Dziennik Urzędowy woj. śląskiego z dnia 29 grudnia 2010r. Nr 279, poz. 4685) zmienioną uchwała Nr XXX/336/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017r. - tekst jednolity (Dziennik Urzędowy woj. śląskiego z dnia 9 października 2017r., poz. 5407 i Uchwałą Rady Gminy Psary Nr XXXIX/480/2018 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały  nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary, opublikowaną w dzienniku Urzędowym woj. śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018r., poz. 2250 przedmiotowa działka położona jest w części na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol planu 33MN, w części na terenach lasów - symbol planu 2 ZL oraz 12ZL i w części na terenach dróg publicznych o funkcji ulic zbiorczych - symbol planu 4KDZ1/2.

CEL DZIERŻAWY:  poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki, wykorzystywanej na cele rekreacyjne.

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 115m2

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA:  3 lata

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 1,10 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz  w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

                                                                                              STAROSTA BĘDZIŃSKI

                                                                                              SEBASTIAN SZALENIEC

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-09-23 294.13 Psary.pdf
ilość pobrań: 10
294.13 Psary.pdf 877,59KB zobacz

do góry