• Tłumacz języka migowego
BIP
27/07 2022
#Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - Czeladź

Herb Powiatu

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.)

Starosta Będziński przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat część nieruchomości usytuowanej w Czeladzi.

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW: Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona jest w Czeladzi, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 90/2, o powierzchni 1230m2, arkusz mapy 42 stanowiąca użytek (RIVa 598m2) - rola, (RIVb 206m2) - rola i (B 426m2) - tereny mieszkaniowe, opisana w księdze wieczystej nr KA1B/00055165/7 Sądu Rejonowego w Będzinie. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość gruntowa stanowi teren zielony.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź„Borzecha i Józefów”, uchwalonego Uchwałą nr LXI/1022/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009r. (Dz.Urz.woj. śl. Z 2010r., Nr 44 poz. 680 z dnia 15 marca 2010r.), przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zieleni nieurządzonej oznaczonej symbolem 7Z” oraz „terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem 7MN”.

 

CEL DZIERŻAWY: poprawa warunków zagospodarowania już istniejącej działki, wykorzystywanej na cele rekreacyjne.

 

POWIERZCHNIA DZIERŻAWY: 200m2

 

CZAS NA KTÓRY UMOWA DZIERŻAWY ZOSTANIE ZAWARTA: 3 lata

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY Z TYTUŁU DZIERŻAWY: 0,80 zł/m2 netto miesięcznie. Do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek według obowiązującej stawki. Wysokość czynszu może raz w roku ulec podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: do 25 dnia każdego miesiąca

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibach Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Jana Saczewskiego 6 oraz Ignacego Krasickiego 17 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl i www.powiat.bedzin.pl. Ponadto wykaz podlega publikacji na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

 

STAROSTA BĘDZIŃSKI
SEBASTIAN SZALENIEC

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-07-27 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - Czeladź
ilość pobrań: 40
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy - Czeladź 203,32KB zobacz

do góry