• Tłumacz języka migowego
BIP
16/09 2022
#Ogłoszenia

Starosta Będziński ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wymysłów przy ul. Leśnej, Gmina Bobrowniki.

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając  na  podstawie art. 38 i art. 39 ust. 1   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm. )

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wymysłów przy ul. Leśnej, Gmina Bobrowniki

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  166 o  pow. 1512 m², obręb Wymysłów, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV - grunty orne klasy V, symbol B - tereny mieszkaniowe  dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00061137/7 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.

Budynek mieszkalny o pow. zabudowy 96 m² i pow. użytkowej 67 m² oraz kubatura około 270 m². Budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 114 m².

Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Bobrowniki, obręb Wymysłów,  przy ulicy Leśnej 11. Działka ma kształt regularny, zbliżony do wydłużonego trapezu - szerokość działki wynosi średnio około 10m. Teren nieruchomości płaski. Zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudową gospodarczą, w pozostałej części działka porośnięta jest roślinnością ruderalną oraz pojedynczymi drzewami (samosiejkami). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje  się  zabudowa   mieszkaniowa   jednorodzinna  oraz  tereny  niezabudowane  zadrzewione   i zalesione oraz tereny użytkowane rolniczo. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Częściowo ogrodzona. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej w  postaci: sieci energetycznej,  sieci wodociągowej oraz gazociągu. Budynek mieszkalny jednorodzinny, podpiwniczony, jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej - murowany z cegły. Poddasze nieużytkowe. Budynek wyposażony był w instalacje: wodno-kanalizacyjną  oraz   energii  elektrycznej  z  linii  napowietrznej -  instalacje  wewnętrzne  niesprawne i niekompletne.  Rok budowy budynku - przedwojenny. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne korozje. Duże zniszczenia murów w różnych miejscach. Występuje zmurszenie konstrukcji dachu, pokrycie dachowe nieszczelne. Stolarka - znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenie, zagrzybienie, nadaje się do wymiany. Znaczne uszkodzenia podłóg. Tynki skruszałe, odpadają dużymi płatami, na znacznych powierzchniach  spękania.   Obecnie   nieruchomość   jest   nieużytkowana.    Budynek  gospodarczy z garażem jest obiektem  parterowym, niepodpiwniczonym,  z  poddaszem  na  składowanie.   Obiekt   wykonany  w technologii tradycyjnej-murowany z cegły. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w  sołectwie  Wymysłów, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XLI/515/14 z dnia 29.05.2014 r. nieruchomość wskazana we wniosku przeznaczona  jest w części pod tereny zabudowy   mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  usług  -  symbol  planu  W-1MNU  i w części pod tereny rolnicze - symbol planu W-1R

Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180 000,00 zł  (słownie : sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) przy czym:

- sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od towarów i usług,

- sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy  zgodnie  z  którym  dostawa   budynków    i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

  1. Wadium w  wysokości  18 000,00 zł  (słownie:  osiemnaście tysięcy złotych 00/100 )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do  dnia  14.10.2022 r.  na   rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Przetarg odbędzie się dnia 20.10.2022r. o godz. 10:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).
  3. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.
  4. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
  5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 08.09.2022 r.
  6. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
  7. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl
  9. Informacji udziela: Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

 Podpis

    Starosta Będziński         

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: BGiN
pdf 2022-09-16 II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Wymysłów.pdf
ilość pobrań: 12
II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Wymysłów.pdf 1,17MB zobacz

do góry