• Tłumacz języka migowego
BIP
05/08 2022
#Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Bobrowniki, Gmina Bobrowniki - działka nr 814/11

Herb Powiatu Będzińskiego

 

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając  na  podstawie art. 38   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Bobrowniki, Gmina Bobrowniki

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  814/11 o  pow. 607 m², obręb Bobrowniki, oznaczona użytkiem gruntowym: symbol RV - grunty orne klasy V, symbol B - tereny mieszkaniowe  dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzi księgę wieczystą KA1B/00062033/5 działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Własność: Skarb Państwa.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona jest w gminie Bobrowniki, obręb Bobrowniki,  przy ulicy Słowackiego. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, pozwalający na jej racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta jest roślinnością niską oraz częściowo jest zakrzaczona i zadrzewiona (samosiejki). Nieruchomość nieogrodzona. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. W otoczeniu nie występuje uciążliwa zabudowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Dojazd do otoczenia korzystny - nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od głównych dróg. Poprzez działkę wzdłuż jej północnej granicy przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia technicznego w postaci gazociągu oraz napowietrznej sieci energetycznej. Działka posiada możliwość dostępu do infrastruktury technicznej ( w ulicy Słowackiego ): sieci energetycznej, sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz gazociągu.

       

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie  z  Uchwałą  nr XXXVIII/486/14  Rady  Gminy  Bobrowniki  z  dnia  27.03.2014r.  w  sprawie   „ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki - sołectwo Bobrowniki ” przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: B-19MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego szczegółowymi zapisami.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120 000,00 zł (słownie : sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w  wysokości 23%.
  2. Wadium w  wysokości  12 000,00 zł  (słownie:  dwanaście tysięcy złotych 00/100 )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do  dnia  02.09.2022 r.  na   rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 08.09.2022r. o godz. 09:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 114 ( I piętro ).
  4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.
  5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.
  6. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.
  7. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).
  8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl
  9. Informacji udziela: Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

 

Z up. Starosty Będzińskiego

Dariusz Waluszczyk

Wicestarosta Będziński

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-08-05 Ogłoszenie o przetargu - działka nr 814.11.pdf
ilość pobrań: 72
Ogłoszenie o przetargu - działka nr 814.11.pdf 97,01KB zobacz

do góry