• Tłumacz języka migowego
BIP
25/01 2024
#Ogłoszenia

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będzinie, w okolicach ulicy Marii Konopnickiej, obręb Grodziec

Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Działając  na  podstawie art. 38   ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będzinie, w okolicach ulicy Marii Konopnickiej, obręb Grodziec

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW i BUDYNKÓW:

Działka  nr  6221/3 o  pow. 75 m², oznaczona użytkiem gruntowym: symbol Bi – inne tereny zabudowane,   położona w Będzinie, obręb Grodziec, dla  której  V  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Będzinie  prowadzi księgę wieczystą KA1B/00020277/1. Działy  III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów, nieruchomość nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa. Budynek garażu dwustanowiskowego o pow. zabudowy: 75 m², powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 55,73 m². Własność: Skarb Państwa.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość   gruntowa   zabudowana  budynkiem  garażu, murowanym, w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 55,73 m². Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Nie występują ograniczenia w jej zagospodarowaniu zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania. Działka nie ogrodzona, teren płaski. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp poprzez wewnętrzną drogę gruntową.  Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uregulowania  kwestii  dojazdu  we  własnym  zakresie.  Budynek  garażu  jest  obiektem parterowym o konstrukcji murowanej. Garaż dwustanowiskowy. Przez działkę nie przebiegają kolidujące sieci infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do pełnego uzbrojenia: energii elektrycznej,  wody,  kanalizacji,  teletechniki  oraz  gazu.  Budynek  w średnim stanie technicznym – w elementach występują uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Będzina nr XLII/398/2013 z dnia 30.09.2013r. działka nr 6221/3 przeznaczona jest pod tereny niskiej zabudowy mieszkaniowej – symbol Mn-2.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75 000,00 zł netto ( słownie : siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 ).  Zbycie  nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ( tj.  Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) przy czym:

- sprzedaż budynku następuje zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy i jest zwolniona z podatku od towarów i usług,

- sprzedaż gruntu następuje zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy  zgodnie  z  którym  dostawa   budynków    i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

2. Wadium w  wysokości  7 500,00 zł  (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 )  winno  być  wpłacone  w  pieniądzu  PLN  najpóźniej  do  dnia   23.02.2024 r.  na   rachunek:   59 8438 0001 0020 0656 2000 0120 Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania środków  pieniężnych  na  rachunku bankowym  Starostwa   Powiatowego  w Będzinie. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.  Oświadczenie uczestnika przetargu o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu  wadium,  podlega  przedłożeniu  komisji  przetargowej  w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest w PLN na rachunek wskazany przez organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

3. Przetarg odbędzie się dnia 29.02.2024r. o godz. 11:00  w budynku  Starostwa  Powiatowego w  Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, sala 115 ( I piętro ).

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, wymaga formy pisemnej ( aktu notarialnego ). Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze  sobą dowód    tożsamości, a prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych / spółek cywilnych / winni posiadać odpowiedni dokument upoważniający je do  składania  oświadczeń  woli    w imieniu tych osób ( wspólników ). Oświadczenia o zapoznaniu  się  z  warunkami  przetargu  oraz  ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości przez uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej.

5. Starosta Będziński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą jego odwołania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli osoba wyłoniona z  przetargu   jako   nabywca   nieruchomości   nie  stawi   się   bez     usprawiedliwienia  w wyznaczonym zawiadomieniem  miejscu  i terminie, celem podpisania umowy notarialnej.

6. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

7. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ).

8. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 oraz przy ul. Jana Sączewskiego 6, oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.powiat.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl

9. Informacji udziela: Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa  Powiatowego  w Będzinie,  ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pokój 113; tel. 032 3680784. 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Biuro Gospodarki Nieruchomościami ogłoszenia 2024
pdf 2024-01-26 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będzinie, w okolicach ulicy Marii Konopnickiej, obręb Grodziec.pdf
ilość pobrań: 37
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będzinie, w okolicach ulicy Marii Konopnickiej, obręb Grodziec.pdf 0,96MB zobacz

do góry